Amendement ingediend in de raadsvergadering van 26 januari 2015
Amendement medeondertekend door GL, EA, OPA
Amendement verworpen

De raad, in vergadering bijeen op maandag 26 januari 2015, besprekende het raadsvoorstel "Strategie op
vastgoed en financiële gevolgen concentratie vastgoed";

Constaterende dat:
• Punt 2 van het raadsvoorstel luidt:
"De spelregels voor de uitvoering van het vastgoedbeleid vast te stellen, zie bijlage"
• In deze bijlage geen spelregels zijn opgenomen omtrent de voorwaarden en te volgen stappen in de volgende
situaties:
• Aankoop van vastgoed door het vastgoedbedrijf Enschede;
• Omgaan met en benutten van leegstand, waaronder voorwaarden voor tijdelijke verhuur en anti-kraak;
• Verkoop van gemeentelijk vastgoed;
• Sloop van gemeentelijk vastgoed;
• Op 16 december 2013 de gemeenteraad unaniem de motie "Maak werk van leegstand" heeft aangenomen,
waarin het college is opdragen:
"Maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door waar mogelijk onder gunstige voorwaarden ruimte ter
beschikking te stellen vanuit het door de gemeente beheerde maatschappelijk vastgoed en daarbij
speciale aandacht te besteden aan initiatieven die zich richten op participatie, sociale samenhang,
duurzaamheid en werkervaring voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt"
• Deze motie geen uitwerking vindt in de voorliggende spelregels;

Overwegende dat:
• Aankoop van vastgoed door de gemeente, vooral in deze tijd van bezuinigingen, erg gevoelig kan liggen;
• Sloop van panden in het verleden meerdere keren tot felle discussies heeft geleid;
• Ook de verkoop van gemeentelijk vastgoed nogal eens tot vragen leidt;
• De gemeenteraad de afgelopen jaren meermaals aandacht heeft gevraagd voor mogelijkheden om leegstaand
gemeentelijk vastgoed maatschappelijk te benutten;
• Het dus van belang is vooraf duidelijke spelregels op te stellen omtrent aankoop, verkoop en sloop van
gemeentelijk vastgoed alsmede omgaan met en benutten van leegstaand gemeentelijk vastgoed;

Besluit:
• Beslispunt 2 van het raadsvoorstel te wijzigen in:
• 2a. De spelregels voor de uitvoering van het vastgoedbeleid aan te vullen met volledige artikelen over:
• 1. aankoop van vastgoed;
• 2. omgaan met en benutten van leegstand;
• 3. verkoop van gemeentelijk vastgoed;
• 4. sloop van gemeentelijk vastgoed;
• b. De opdracht uit de motie "Maak werk van vastgoed" in de spelregels te verwerken;
• c. De aangevulde spelregels zo spoedig mogelijk ter vaststelling aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.