Motie ingediend in de raadsvergadering van 16 februari 2015
Motie medeondertekend door PvdA, GL, D66, CDA, VVD, BBE, CU
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 16 februari 2015,

Constaterende dat:
1.    De WGR+ regeling afloopt;
2.    Een stuurgroep onder leiding van burgemeester Henk Robben van Wierden een concept-advies heeft opgesteld voor de toekomstige vormgeving van de Twentse samenwerking;
3.    Het concept-advies de macht in de regio vooral bij de veertien gemeenteraden beoogt te leggen, die een jaarlijkse gezamenlijke Twentse beleidsagenda bepalen;
4.    Deze jaarlijkse conferenties van de gemeenteraden geen besluiten nemen;
5.    In de voorgestelde structuur de huidige Regioraad (algemeen bestuur) wordt opgeheven, de uitvoering geheel in handen wordt gelegd van een regionaal bestuur van burgemeesters en wethouders en daarmee ook het dagelijks bestuur van de regio wordt opgeheven;
6.    De gemeenteraad van Enschede zoals bijeen in de stedelijke commissie op 2 februari de brief van het college van Enschede (26 januari 2015, kenmerk 1500006229) onderschrijft.

Overwegende dat:
1.    Problemen en oplossingen op belangrijke beleidsterreinen, zoals arbeidsmarkt en zorg, niet ophouden bij gemeentegrenzen en steeds meer een brede en regionale aanpak vragen met gemeenschappelijke doelstellingen, ook om effectief met provincie, rijk en (toekomstige) ondernemers te kunnen spreken;
2.    De Twentse samenwerking gebaat is bij democratische legitimatie en gemeenschappelijk draagvlak dat kan worden vergroot en verstevigd door een krachtig en slagvaardig optreden;
3.    Dit collectief optreden van wethouders en/of burgemeesters altijd vergezeld moet worden door de gemeenteraden gezamenlijk in een kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend overleg;
4.    Jaarlijkse conferenties van gemeenteraden goed zijn voor contacten, het bespreken van gezamenlijke onderwerpen en ook voor meer praktische kennisuitwisseling tussen raadsleden;
5.    Een jaarlijkse conferentie op zichzelf onvoldoende democratisch en slagvaardig is, maar de Regioraad democratisch besluiten kan nemen naar inwonertal;
6.    De huidige structuur verlevendigd en versterkt kan worden door regioraadsvoorstellen meer geschikt te maken voor voorbereiding in de afzonderlijke gemeenteraden;
7.    De huidige structuur van de Regioraad en een dagelijks bestuur als instrument in de afgelopen jaren inhoudelijk prima heeft voldaan, wetende dat gemeenteraden kunnen besluiten om actief de geagendeerde onderwerpen van de Regioraad zelf voor te bereiden en vervolgens de eigen regiovertegenwoordiger als “ambassadeur” van de hele gemeenteraad de regio(raad) in te sturen.

Spreekt uit dat:
1.    Er op dit moment geen reden is bij het einde van WGR+ de huidige besluitvormingsstructuur in de regio fundamenteel te veranderen anders dan de democratische legitimatie te versterken;
2.    Het eindigen van de WGR+ tot gevolg heeft dat nadere keuzes gemaakt moeten worden over de gemeenschappelijke agenda van de regio Twente;
3.    Voor de Regio Twente ook in de toekomst een krachtig en slagvaardig dagelijks bestuur, dat vergezeld wordt door de gemeenteraden in gezamenlijkheid, noodzakelijk is om regionale opgaven samen goed aan te pakken en op te lossen.

Draagt de regioraadvertegenwoordiger en het college op:
Dit standpunt van de raad van de gemeente Enschede te communiceren door het kenbaar te maken aan de raden, griffies en colleges van B&W van de andere Twentse gemeenten, aan de Regio Twente en aan de commissie Robben.

En gaat over tot de orde van de dag.