Amendement ingediend in de raadsvergadering van 8 juni 2015
Amendement medeondertekend door PvdA, SP, EA
Amendement verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 8 juni 2015, besprekende het raadsvoorstel “Actualisatie Cultuurplan”,

Constaterende dat
•    Het college voornemens is 6 ton te bezuinigen op de Openbare Bibliotheek Enschede en 6 ton op de Twentse Welle.
•    De consequenties van de bezuinigingsopgaven, voor zowel de openbare bibliotheek als de Twentse Welle, niet inzichtelijk zijn.
•    Het onduidelijk is of de wijkvestigingen van de bibliotheek kunnen blijven bestaan met deze bezuinigingsopgave.
•    De kans groot is dat de Twentse Welle door deze bezuinigingsopgave externe financiering kwijt raakt en daardoor geen tijdelijke tentoonstellingen meer kan organiseren.
•    Kunst en cultuur essentieel zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een stad.

Overwegende dat
•    De openbare bibliotheek een van de meest laagdrempelige voorzieningen is waar veel inwoners gebruik van maken.
•    Voor een aantal gebruikers van de bibliotheek het onmogelijk is om naar de hoofdvestiging van de bibliotheek in het centrum te komen.
•    Meerdere politieke partijen aan hebben gegeven het belangrijk te vinden dat de wijkvestigingen van de bibliotheek blijven bestaan.
•    De tijdelijke tentoonstellingen van de Twentse Welle nationale aandacht genereren en veel bezoekers trekken.
•    Het voornemen om de Twentse Welle compacter en minder ambitieus te laten zijn afbreuk doet aan de rol van het museum.

Besluit
•    Punt 3 uit het dictum te vervangen door: “In samenspraak met de Openbare Bibliotheek Enschede en de Twentse Welle met een uitgewerkt plan te komen waarin duidelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden de OBE en de Twentse Welle zien om te bezuinigen en welke consequenties deze bezuinigingen hebben. Hierbij de voorwaarden te stellen dat wijkvestigingen van de OBE in de huidige vorm blijven bestaan en dat Twentse Welle in staat moet blijven publiek van buiten de regio te trekken met tijdelijke tentoonstellingen. “
•    Punt 4 uit het dictum te vervangen door: “Conform dit plan de hoogte van de bezuinigingen op de OBE en Twentse Welle vast te stellen in de programmabegroting 2017 – 2020.”

Draagt het college op
•    De eventueel overgebleven bezuinigingsopgave te zoeken buiten het programma cultuur en deze te verwerken in de programmabegroting 2017 – 2020.