Motie ingediend in de raadsvergadering van 29 juni 2015
Motie mede ingediend door SP, EA
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2015, besprekende de zomernota 2015;

Constaterende dat:
•    Mede naar aanleiding van het rekenkamerrapport over het armoedebeleid, het college in de zomernota en in de kadernota armoede spreekt van een voorgenomen heroverweging van het armoedebeleid;
•    Nog dit jaar door het Nibud een ‘minima effect rapportage’ wordt opgesteld;

Overwegende dat:
•    Verheldering van de financiële situatie van verschillende doelgroepen in Enschede, van het effect van het huidige beleid daarop en tevens van de beleidstheorie achter het huidige beleid, mogelijk aanleiding geeft tot zowel inhoudelijke beleidswijzigingen als tot financiële bijsturing;
•    Het niet wenselijk is eerder afgesproken financiële kaders te laten prevaleren boven de voorgenomen heroverweging van het armoedebeleid;

Draagt het college op:
Bij het opstellen van de begroting 2016-2019 rekening te houden met mogelijke financiële gevolgen van de voorgenomen heroverweging van het armoedebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.