Motie ingediend in de raadsvergadering van 29 juni 2015
Motie mede ingediend door SP
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2015, besprekende de zomernota 2015;

Constaterende dat:
•    De gemeente financieel beperkt is bij het instellen van nieuw beleid, maar succesvolle nieuwe initiatieven niet altijd van geld afhankelijk zijn;
•    De ‘flexitariër’ in Nederland in opkomst is en zorgt voor een substantiële vermindering van de vleesconsumptie;
•    De veehouderij de grootste door de mens veroorzaakte bron van broeikasgassen is;
•    De productie van vlees zo’n vijf keer meer belastend is voor het milieu dan de productie van plantaardige voeding;   

Overwegende dat:
•    Vermindering van de vleesconsumptie bijdraagt aan een duurzame samenleving;
•    Minder vlees eten voor veel mensen een kleine stap is, die gestimuleerd kan worden door op ludieke wijze kennis te maken met duurzame alternatieven voor vlees;
•    De gemeente Enschede door middel van de ‘meatfree moandag’ het goede voorbeeld geeft aan bedrijven en instellingen in de stad;

Draagt het college op:
•    Vanaf 31 augustus 2015 op maandagen acht weken lang geen vlees te serveren in de gemeentelijke kantines en het stadhuis;
•    Deze ‘meatfree moandag’ bij voldoende ondersteuning van het personeel, daarna voort te zetten en eventueel uit te breiden.

En gaat over tot de orde van de dag.