Motie ingediend in de raadsvergadering van 29 juni 2015
Motie mede ingediend door EA
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 29 juni  2015, besprekende de zomernota 2015;

Constaterende dat:
-er een  enorme financiële opgave staat voor de komende jaren,
-Enschede een individueel aandeelhouderschap heeft bij Twence,
-binnen enkele jaren de contracten moeten worden herzien,

Overwegende dat:
-het blijkens de zomernota de komende jaren noodzakelijk is om alle mogelijke manieren scherp in beeld te krijgen, waarop de gemeente het geld zo optimaal mogelijk vrij kan spelen en in kan zetten,
-het dus verstandig is om na te denken en uit te zoeken op welke manier het aandeelhouderschap van Twence de gemeenschappelijke begroting het beste kan dienen,
-het zinvol is de resultaten van het aandeelhoudersschap in Twence en het nut hiervan in de toekomst tegen het licht te houden,

Draagt het college op,
-om  inzichtelijk te maken, wat de waarde is van de aandelen van Twence en de mogelijke gevolgen van verkoop en dit bij de programmabegroting voor te leggen,
-een onderbouwde heroverweging voor te bereiden van het aandeelhoudersschap in Twence

En gaat over tot de orde van de dag.