Amendement ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Amendement mede ingediend door SP, EA
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli, besprekende het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Prins Bernhardpark;

Overwegende dat:
• Het Prins Bernhardpark een unieke geschiedenis kent door het ontstaan als landgoed en later gebruik als militair kampement;
• Veel karakteristieke elementen uit zowel de periode als landgoed en de periode als militair kampement nog in het gebied aanwezig zijn;
• Het Prins Bernhardpark hierdoor van zeer grote cultuurhistorische waarde is;
• Het Prins Bernhardpark als gevolg van haar geschiedenis onder meer de volgende karakteristieke waarden kent:
- Het ontbreken van een zichtbare verkaveling; 
- Eenheid en samenhang in aanleg, onderhoud en architectuur, zowel binnen het kampement als met het landschap en de overige delen van het vliegveld;
- Een robuuste bouwstijl met veel baksteen;
- Bebouwing die bestaat uit rechthoekige hoofdvormen met zadeldak;
- Het ontbreken van bijgebouwen;
- Twee evenwijdig lopende klinkerlanen;
- Een daartussen gelegen grotendeels onbebouwd middengebied, ingericht in Engelse landschapsstijl;
- Het vele groen;
• Deze bijzondere waarden en karakteristieken zoveel mogelijk behouden en versterkt dienen te worden;
• De geschiedenis, aanwezige waarden en kwaliteiten kunnen worden benut om een woonpark met unieke kwaliteit en uitstraling te realiseren;
• Het voorliggende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan de kans om een uniek woonpark te realiseren onvoldoende benutten;
• De voorgestelde verkaveling en beeldkwaliteitsnormen de eenheid, openheid en samenhang binnen het park onvoldoende waarborgen;
• De gemeente, als steller van ruimtelijk beleid, mede drager is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om cultuurhistorische waarden te respecteren en beschermen;

Besluit:
1. Het bestemmingsplan, met in acht neming van onderstaande punten, gewijzigd vast te stellen:
• Bouwvlakken voor hoofdgebouwen in het middengebied (plandeel boswonen) zodanig te situeren dat nieuwe hoofdgebouwen alleen kunnen worden gebouwd op locaties waar in het verleden bebouwing heeft gestaan;
• Per woning maximaal één bijgebouw toe te staan;
• Bijgebouwen, (gebouwde) erfafscheidingen en andere bouwwerken alleen toe te staan in een zone minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn;
• Het middengebied verder zoveel mogelijk vrij te laten van bebouwing en te bestemmen als gemeenschappelijke (semiopenbare) groene ruimte;
2. Het beeldkwaliteitsplan, met in acht neming van onderstaande punten, gewijzigd vast te stellen:
• Openheid en samenhang binnen het Prins Bernhardpark als richtlijn te hanteren voor inrichting van zowel (semi-)openbare als private terreinen;
• Voor nieuwe hoofdgebouwen / hoofdvolumes een zadeldak zonder wolfseinden als kapvorm te verplichten;
• Bijgebouwen, (gebouwde) erfafscheidingen en andere bouwwerken alleen toe te staan in een zone minimaal 5 meter achter de voorgevelrooilijn, en qua vorm en materiaalgebruik nadrukkelijk ondergeschikt te laten zijn aan het hoofdgebouw;
• De oorspronkelijke klinkerlanen te herstellen en te gebruiken als ontsluiting van de woongebouwen;
• De oorspronkelijke wegenstructuur zo veel mogelijk mogelijk te herstellen, in het bijzonder de diagonaal naar de Lonnekerberg en beide dwarsverbindingen;
• De stijl van de Engelse Landschapstuin als richtlijn te hanteren voor inrichting en onderhoud van het gemeenschappelijke middengebied;
3. Het college op te dragen gezamenlijk onderhoud voor de semi-openbare en gemeenschappelijke ruimten te organiseren, bij voorkeur via een op te richten Vereniging van Eigenaren Prins Bernhardpark;

En gaat over tot de orde van de dag;