Motie ingediend in de raadsvergadering van 21 september 2015
Motie ingediend door GL, PvdA, SP, EA, D66, BBE, VVD, CDA, CU, OPA
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 21 september 2015,

Constaterende dat:
1.    de raad van Enschede op 16 februari j.l. en 2 juli j.l. unaniem o.m. heeft uitgesproken resp, besloten dat de gemeenschappelijke agenda voor Twente leidend moet zijn voor de samenwerking, en dat daarbij een voor die taak toegerust AB van de regio Twente nodig is, inclusief (raads)bevoegdheden en een evenredige stemverhouding;
2.    de raad van Enschede daarbij tevens heeft uitgesproken resp. besloten dat er geen reden is de bestaande besluitvormingsstructuur van de Regio Twente fundamenteel te veranderen anders dan om de democratische legitimatie te versterken;
3.    het inmiddels aan alle gemeenten uitgebrachte voorstel voor een gewijzigde Regeling Twente geen versterking van de democratische legitimatie in zich houdt, en ook de adviezen van de Commissie Robben dienaangaande (anders dan in een eerder concept) geheel buiten de formele regeling van de samenwerking zijn gebracht;
4.    de handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’, zoals onlangs speciaal voor gemeenteraadsleden en griffiers door BZK, VNG en VvG is uitgegeven, aangeeft dat de democratische legitimatie van een samenwerkingsverband tot uitdrukking komt in bestuurssamenstelling, de verantwoordingsrelaties, de financiën en de bevoegdheden van een regeling;
5.    dezelfde handreiking nadrukkelijk stelt dat de democratische legitimatie van een samenwerkingsverband niet van individuele gemeenteraden komt, maar van de gezamenlijke gemeenteraden (pag 129)

Overwegende dat:
1.    in het proces rondom besluitvorming oorspronkelijk een koppeling tussen het stuurgroepadvies (Robben) en het voorstel voor een nieuwe regeling was voorzien;
2.    deze koppeling in het proces maar nu ook in de inhoud losgelaten is, en daarmee de versterking van de democratische legitimatie buiten de nieuwe regeling is gebleven;
3.    de adviezen uit de eerder genoemde handreiking specifiek mbt democratische legitimiteit onvoldoende herkend worden (waaronder verantwoordingsrelaties, financiën en P&C naar gezamenlijke raden);
4.    de in de bestuurlijke oplegger van 31 augustus jl voorgestane gang van zaken niet leidt tot eenduidige kaders van de gezamenlijke gemeenteraden met betrekking tot de democratische legitimatie van de samenwerking;
5.    zonder gezamenlijke standpuntbepaling gewenste wijzigingen niet in de regeling kunnen worden opgenomen;
6.    het nog niet te laat is om de raden een eenduidig voorstel (eventueel aanvullend) uit te laten brengen door de colleges

Spreekt uit dat:
•    een nieuwe regeling voor Twente concrete bepalingen moet bevatten die de democratische legitimatie wel degelijk zullen versterken