Motie ingediend in de raadsvergadering van 14 december 2015
Motie ingediend door GL, PvdA, EA, SP
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 14 december 2015,
 
Overwegende dat:
1.  TSN in onze gemeente als uitvoerder van thuiszorg aan bewoners een belangrijke partij is en thuiszorg verleent, naar tevredenheid van cliënten en medewerkers;
2.  de continuïteit van deze zorg voor kwetsbare mensen in gevaar is vanwege aangevraagde surseance van betaling en dreigend faillissement van TSN;
3.  daarmee ook de baan in gevaar komt van vele medewerkers die nu deze zorg verlenen;
4.  de afgelopen jaren de sector van de thuiszorg vele veranderingen heeft gekend, waarbij de decentralisatie naar de gemeenten in een zeer hoog tempo heeft plaatsgevonden en gepaard ging met forse bezuinigingen;
5.  ook de staatssecretaris ervan overtuigd is dat extra middelen nodig zijn om resterende werkgelegenheid in de sector tegen goede arbeidsvoorwaarden te behouden, blijkende uit de toezegging aan de vakbonden en het extra budget dat beschikbaar is gesteld;
6.  De code verantwoord marktgedrag door vele gemeenten is getekend en voor TSN en de staatssecretaris uitgangspunt is bij de uitvoering van de WMO.
 
Spreekt uit:  
Bij een eventueel faillissement van TSN uit te gaan van de volgende voorwaarden:
1.  Het in stand houden van de relatie tussen cliënt en verzorgende bij de uitvoering van het huidige beleid.
2.  Behoud van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van TSN, ook in geval van overdracht van taken naar andere uitvoerende bedrijven.
 
Verzoekt het college:
Bij de uitvoering van de WMO uit te gaan van continuïteit van zorg voor de cliënten en behoud van arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers werkzaam in de thuiszorg.
 
En gaat over tot de orde van de dag.