Motie ingediend in de raadsvergadering van 22 februari 2016
Motie ingediend door GL, SP, PVDA en EnschedeAnders

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 22 februari 2016,

Constaterende dat:
- Naar aanleiding van bevindingen over ‘ernstige armoedeproblematiek’ uit het rapport van Pro Facto over armoede in Enschede, op verzoek van de raad, de gemeente in 2015 door het Nibud een ‘minima effect rapportage’ heeft laten opstellen die inzicht geeft in de financiële situatie van huishoudens tot 120% van de geldende bijstandsnorm;
- Hieruit naar voren komt dat veel huishoudens onvoldoende inkomsten hebben om het ‘basispakket’ en het ‘restpakket’ te kunnen betalen en dat één huishoudtype het ‘basispakket’ niet kan betalen;
- Veel aanbevelingen van het Nibud redelijk tot goed overeenkomen met bestaand beleid of door het College van B&W zijn overgenomen;
- Het Rijk te weinig maatregelen neemt om armoede tegen te gaan;
- De gemeente nog substantiële beleidsruimte heeft om huishoudens te helpen die volgens het Nibud maandelijks budget tekortkomen, onder meer bij de vaststelling van de individuele inkomenstoeslag, het aanbieden van een Arbeidsbonus, het aanbieden van sport- en culturele activiteiten aan minima, het aanbieden van een compleet kindpakket, etc.;

Overwegende dat:
- Armoede gezondheid, welzijn, participatie en de economische kansen van inwoners aantast;
- Sociale participatie een onmisbaar onderdeel is van het leven in Enschede;
- Voorkomen van armoede een noodzakelijke voorwaarde is voor het bereiken van diverse gemeentelijke beleidsdoelen;
- De methode van het Nibud concrete aanknopingspunten biedt om het armoedebeleid periodiek op af te stemmen;

Spreekt uit dat:
- Binnen wettelijke mogelijkheden de gemeente moet zorgen dat huishoudens in Enschede de meest noodzakelijke uitgaven (‘basispakket’) zelf kunnen doen;
- Huishoudens de uitgaven uit het ‘restpakket’ zelf moeten kunnen doen en/of in natura verstrekt moeten gaan krijgen;
- In het armoedebeleid rekening gehouden dient te worden met het optreden van armoedeval;
- Het tegengaan van armoede politieke prioriteit heeft, waarbij op dit moment geen enkele mogelijkheid is uitgesloten om tot financiële dekking van een op basis van de Nibud methode herijkt armoedebeleid te komen;

Draagt het college op:
- In aanloop naar de zomernota 2016 een blauwe nota ‘herijking armoedebeleid’ aan de raad aan te bieden, gericht op het afstemmen van gemeentelijk armoedebeleid op de maandelijkse tekorten die het Nibud heeft berekend voor diverse types huishoudens;
- Hierbij een zo compleet mogelijk overzicht van de mogelijkheden voor beleidsaanpassing te presenteren, alsmede een verkenning van meerdere mogelijkheden voor financiële dekking, dwars door alle programma’s heen en indien noodzakelijk inclusief verhoging van de OZB;
- Een lobby op te starten richting de rijksoverheid, o.a. gebruikmakend van de Nibud methode, gericht op het beter tegengaan van armoede en armoedeval en hierover te rapporteren aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.