Motie ingediend in de raadsvergadering van 22 februari 2016
Motie ingediend door GL, SP, PVDA, OPA en EnschedeAnders
Motie verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 22 februari 2016, 

Constaterende dat:

 • Het afgelopen jaar ruim 350 klachten zijn binnengekomen bij de Klachtencommissaris over de Ondersteuning bij het Huishouden;
 • Het systeem van resultaatfinanciering geen urenverantwoording kent, echter de zorgaanbieder de resultaatafspraken weldegelijk in zorguren vertalen en ook als zodanig registreren (werkbriefjes);
 • De gemeente niet registreert hoeveel uur Huishoudelijke Ondersteuning er geleverd wordt en er daardoor geen zicht is op het aantal uur Huishoudelijke Ondersteuning dat de zorgaanbieders leveren;
 • Het zorgaanbieders vrij staat reserves op te bouwen met het geld dat zij krijgen voor de Huishoudelijke Ondersteuning;
 • De gemeente 18% heeft gekort op het budget voor de Huishoudelijke Ondersteuning ten opzichte van 2014;
 • Het niet vast te stellen is of deze korting correspondeert met de daadwerkelijk korting op het uren Huishoudelijke Ondersteuning dat de cliënten ontvangen;
 • De gemeente bij de transitie van de huishoudelijke ondersteuning een zogenaamde “zachte landing” voor ogen hadOverwegende dat:

 • Een globale verantwoording van het aantal uren Huishoudelijke Ondersteuning inzicht geeft in de daadwerkelijk geleverd zorg;
 • Het registreren van dit urenaantal niet of nauwelijks extra werk met zich mee hoeft te brengen, aangezien deze uren voor de loonuitbetaling reeds geregistreerd worden;
 • Een globale verantwoording niet ten kostte gaat van de vrijheid die de zorgaanbieder heeft om per cliënt de inzet Huishoudelijke Ondersteuning te bepalen;
 • De gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning en de raad een controlerende taak heeft hier in;Draagt het college op:

 • Zorgaanbieders jaarlijks verantwoording af te laten leggen over het totale aantal uur Huishoudelijke Ondersteuning dat zij inzetten binnen de gemeente Enschede;
 • Bij het inkoopproces voor de Huishoudelijke Ondersteuning 2017 een minimaal te leveren aantal uur als voorwaarde te stellen;
 • Het minimale aantal uur dat een zorgaanbieder moet leveren te baseren op het totale bedrag aan zorgpakketten dat een zorgaanbieder ontvangt, daarbij rekening houdend met een realistische kostprijs en de grootte van de zorgaanbieder;

En gaat over tot de orde van de dag.