Motie ingediend in de raadsvergadering van 11 juli 2016
Motie ingediend door GL, EA
Motie ingetrokken na toezegging dat college motie overneemt

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 11 juli 2016, besprekende de Zomernota 2016;

Constaterende dat:
•    In Enschede meer dan 160 nationaliteiten wonen.
•    De kinderen die pas in Nederland zijn, niet bij Nederlandse kinderen op school zitten, omdat zij eerst (in de Noodopvang, op de IOK de Globe, respectievelijk in de ISK van het Stedelijk Lyceum) redelijk Nederlands moeten leren.
•    Deze kinderen daardoor moeilijk contact maken met Nederlandse kinderen.

Overwegende dat:
•    Het belangrijk is dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar leren kennen.

Draagt het college op:
•    In overleg met onder meer scholen en (sport)verenigingen in Enschede na te gaan of er activiteiten mogelijk zijn om kinderen en kinderen met een andere nationaliteit in contact te brengen,

En gaat over tot de orde van de dag.