Motie ingediend in de raadsvergadering van 14 november 2016
Motie ingediend door GL
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 14 november 2016, besprekende het raadsvoorstel 'Concept-Programmabegroting 2017-2020';

Constaterende dat:
• De gemeente Enschede o.l.v. onze burgemeester (belast met de brede zorgplicht ex art. 170 Gemeentewet) integraal werk wil maken van 'Goed Bestuur';
• Dit betekent dat 'in een veilige omgeving, gebaseerd op vertrouwen, rechtvaardige besluiten worden genomen, waarbij participatie van inwoners mogelijk wordt gemaakt en de dienstverlening op orde is' (PB 2017, p. 86);
• Goed Bestuur niet uit structuren en regels volgt, maar samenhangt met een hierbij passende bestuurs- en organisatiecultuur;
• Een intensiever samenspel tussen college, raad en organisatie onderling, en vooral ook in interactie met de Enschedeërs, deze cultuur kan en moet bevorderen;

Overwegende dat:
• De burgemeester zijn zorgplicht alleen kan vervullen indien hij kan rekenen op 100% inzet en ondersteuning van de gemeentesecretaris en de raadsgriffier;
• Houding, gedrag en beleid van Raad, College én ambtelijke organisatie hierop moeten aansluiten;
• De gemeentesecretaris een enthousiasmerende voorbeeldfunctie moet kunnen vervullen en als geen ander scherp en alert moet zijn op mogelijkheden om 'Goed Bestuur' in Enschede te bevorderen;

Spreekt de verwachting uit dat:
• Vanwege het vertrek van de huidige gemeentesecretaris dhr. Meijs in januari a.s., in de procedure van opvolging het College uitgaat van de vereisten die 'Goed Bestuur' aan de nieuwe gemeentesecretaris stelt, zowel als algemeen directeur van de organisatie, als in zijn of haar rol van eerste adviseur van het College, als ook in die van ambtelijk boegbeeld naar inwoners, gemeenteraad en partners;

En gaat over tot de orde van de dag.