Motie ingediend in de raadsvergadering van 19 december 2016
Motie ingediend door GL, SP, EA
Motie aangenomen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 19 december 2016, besprekende het “Nieuw Enschedees Welzijn”,

Constaterende dat;
•    Het welzijnswerk samen met de voorliggende voorzieningen de zogenaamde 0e lijn beslaat.
•    De 0e lijn momenteel 10% van het totale wmo-budget beslaat en dit, in het kader van de transformatie, in 2020 moet worden omgebogen naar 20%.
•    Het welzijnswerk de meest laagdrempelige wmo-voorziening is en niet alleen laagdrempelige ondersteuning biedt, maar als doorverwijzer naar voorliggende voorziening ook een cruciale rol speelt in de transformatie.
•    De transformatie op den duur de (Rijks)bezuinigingen die zijn doorgevoerd op de wmo en de jeugdhulp op zullen moeten vangen.
•    Er momenteel welzijnsaanbieders uit geheel andere delen van het land werkzaam zijn in Enschede.
•    Enschede is gemeente is met typische streek culturele elementen zoals het “noaberschap” en de ons-kent-ons benadering.
•    Inwoners en partners hebben aangegeven dat er behoefte is aan een integrale en duurzame welzijnswerkaanpak.
•    In de nota Nieuwe Enschedees Welzijn valt te lezen dat het college kiest voor een overeenkomst met meerdere optiejaren.
•    Er in Nederland reeds gemeenten zijn die eisen opnemen in hun bestek met betrekking tot de lokale context.

Overwegende dat;
•    De 0e lijns zorg het fundament van de transformatie is en het succes van het welzijnswerk daardoor ook sterk samenhangt met het slagen van de transformatie.
•    Het opbouwen van een netwerk en het leren kennen van allerlei organisaties en voorliggende voorzieningen in Enschede een vertragende werking heeft gehad op het welzijnswerk.
•    Welzijnsaanbieders uit andere delen van het land over het over het algemeen weinig bekendheid genieten in Enschede.
•    Het gewenningsproces dat welzijnsaanbieder uit andere delen van het land hebben doorgemaakt een vertragende werking heeft gehad op het proces.  
•    Overeenkomsten met meerdere optiejaren dit vertragende proces slechts minder frequent maken, maar niet voorkomen.

Roept het college op;
•    Bij het vaststellen van het bestek voor de maatschappelijke aanbesteding flexibel wijkwelzijnswerk eisen te stellen met betrekking tot aansluiting bij de lokale context, zoals o.a.:
o    het hebben van kennis van de lokale sociale kaart vanaf het ingaan van de opdracht,
o    bij de start van de overeenkomst beschikken over een lokaal en regionaal netwerk dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de bewoners.
o    het sensitief zijn ten opzichte van de typische streek-culturele elementen

En gaat over tot de orde van de dag.