Motie ingediend in de raadsvergadering van 13 maart 2017
Motie ingediend door GL, SP en EA
Motie verworpen


De raad van Enschede, bijeen op maandag 13 maart 2017, besprekende “Implementatie aanpassing Ondersteuning bij het Huishouden”,

Constaterende dat:

• Het college de gemeenteraad geen besluit vraagt met betrekking tot de beleidskeuze scenario’s maar de raad voorstelt in te stemmen met de beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden die tot de bevoegdheid van het college horen;
• Het college met deze beleidsregels het resultaat “schoon en leefbaar huis” wil concretiseren door ruimten, activiteit en frequenties aan te geven en daarbij de factor “tijd” niet wil opnemen;
• Het aanpassen van het beleid voor 2017 naar verwachting 2,4 miljoen zal kosten en deze kosten in 2018 zullen oplopen naar 3 a 6 miljoen;
• De Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken heeft gedaan over de Ondersteuning bij het Huishouden;
• Er sinds de uitspraken van de CRvB verschillende rechtszaken zijn geweest over de factor “tijd”;
• Het college voorstelt de ruimten, activiteiten en frequenties te concretiseren op basis van het HHM-rapport;
• Gemeente Utrecht op basis van het HHM-rapport basismodules en aanvullende modules met urenindicaties aanbiedt;
• Het voorgestelde beleid van resultaatfinanciering juridisch niet zeker is;
• Het toekennen van uren op basis van het HHM-rapport waarbij wordt gewerkt met een basismodule en aanvullende modules juridisch wel zeker is;

Overwegende dat:

• Het college de gemeenteraad met dit voorstel tot ‘instemmen’ de raad niet de mogelijkheid geeft om volledig te kiezen en ook niet de mogelijkheid biedt om een amendement op de beleidskeuze in te brengen in de raadsvergadering;
• De term ‘instemmen’ formeel gelijk staat aan het door de raad afzien van het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij een voorgenomen collegebesluit (beleidsregels en BMO);
• Indien toch een zienswijze door de raad wordt ingebracht, dit via een motie gebeurt;
• Het door het college ingewonnen advies van Damsté aangeeft dat de factor “tijd” in de beschikking moet worden opgenomen;
• Het advies van Pels Rijken aan de gemeente Hengelo aangeeft dat het niet ondenkbaar is dat jurisprudentie zal worden aangepast;
• Sinds de uitspraken van de CRvB alle rechtbanken in Nederland, die zich hebben uitgesproken over de factor “tijd”, zonder uitzondering hebben geoordeeld dat de factor “tijd” moet worden opgenomen in de beschikking;
• Het uitermate belangrijk is dat er voorzichtig wordt omgesprongen met zorggeld;
• Het indiceren op uren niet duurder is dan het indiceren op resultaat;
• Door te kiezen voor een juridisch houdbaar systeem, we niet het risico lopen op korte termijn opnieuw ons beleid aan te moeten passen en opnieuw kosten te moeten maken;

Roept het college op

• Bij de Ondersteuning bij het Huishouden te indiceren in uren op basis van basismodules en aanvullende modules; 
• Hiertoe de beleidsregels en de het besluit overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag