Motie ingediend in de raadsvergadering van 22 mei 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 22 mei 2017, besprekende het raadsvoorstel Beleidskader Schuldhulpverlening 2017 – 2020.

Constaterende dat;

• Het college met het Beleidskader Schuldhulpverlening 2017 – 2020 inzet op vernieuwende werkwijzen en experimenten met nieuwe aanpakken van schuldenproblematiek.
• De gemeente Groningen onlangs ook deze omslag heeft gemaakt en daarbij een succesvolle pilot genaamd “Perspectieffonds”, heeft gedraaid waarin, onder voorwaarden, schulden door de gemeente worden overgenomen.
• De dienstverlening van de stadsbank regelmatig niet op gang komt doordat het inkomen van de cliënt te laag is en de schuld te hoog.

Overwegende dat;

• Het overnemen van schulden bij kan dragen aan het terugdringen van maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek.
• Een dergelijke initiatief goed past binnen de filosofie van mobility mentoring en de city deal inclusieve stad.

Roept het college op;

• De mogelijkheid om problematische schulden over te nemen op te nemen in de pilot mobility mentoring.