Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie verworpen

De Raad van de Gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017 besprekend het raadsvoorstel ‘Zomernota 2017’.


Constaterende dat:
• Het armoedebeleid op belangrijke onderdelen is versoberd in Enschede;
• Bijzondere bijstand (aan mensen zonder voldoende ‘leencapaciteit’) sinds ruim tien jaar wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening;
• Sinds 2010 het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer laag inkomen d.m.v. de langdurigheidstoeslag en de huidige individuele   inkomenstoeslag, is gedaald met zo’n 80%;
• Inwoners die gebruik kunnen maken van het armoedebeleid vaak nog geen kosten kunnen dragen die volgens het Nibud gekoppeld zijn aan ‘participatie’;
• Ondanks stringent beleid de negatieve spiraal voor kansarmen met een zeer laag inkomen in de afgelopen tien jaar niet is doorbroken, aangezien de bijstandspopulatie in Enschede in deze raadsperiode historisch hoog is, net als het aantal cliënten van de Stadsbank Oost-Nederland en van de Voedselbank;
• De volgens de Enschedese Rekenkamer ernstige problematiek (Rekenkameronderzoek naar armoedebeleid, 2015) van arme huishoudens daarmee blijft voortbestaan;

Overwegende dat:
• Door armoede effectief tegen te gaan de kans op schulden afneemt en de kans op een gezond leven en op betaald werk toeneemt;
• De septembercirculaire en vrijval van middelen mogelijk financiële ruimte bieden voor verruiming van het armoedebeleid en voor het overige dekking kan worden gezocht in een beperkte verhoging van de OZB, aangezien hiermee in veel gevallen de solidariteit tot uitdrukking komt tussen ‘haves’ en ‘have nots’;
• Deze raad heeft uitgesproken de toenemende tweedeling in de samenleving te willen verkleinen en deze begrotingscyclus daarvoor de laatste kans is;

Draagt het college op:
• De huidig gehanteerde bedragen van de individuele inkomenstoeslag per twaalf maanden, z.s.m. te verdubbelen;
• Binnen de bijzondere bijstand de leenbijstand z.s.m. te wijzigen in om niet verstrekkingen;
• Hiermee rekening te houden bij de op te stellen Programmabegroting 2018.


En gaat over te orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.