Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie verworpen

De Raad van de Gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017 besprekend het raadsvoorstel ‘Zomernota 2017’.


Constaterende dat:
• Het armoedebeleid op belangrijke onderdelen is versoberd in Enschede;
• Bijzondere bijstand (aan mensen zonder voldoende ‘leencapaciteit’) sinds ruim tien jaar wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening;
• Sinds 2010 het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer laag inkomen d.m.v. de langdurigheidstoeslag en de huidige individuele   inkomenstoeslag, is gedaald met zo’n 80%;
• Inwoners die gebruik kunnen maken van het armoedebeleid vaak nog geen kosten kunnen dragen die volgens het Nibud gekoppeld zijn aan ‘participatie’;
• Ondanks stringent beleid de negatieve spiraal voor kansarmen met een zeer laag inkomen in de afgelopen tien jaar niet is doorbroken, aangezien de bijstandspopulatie in Enschede in deze raadsperiode historisch hoog is, net als het aantal cliënten van de Stadsbank Oost-Nederland en van de Voedselbank;
• De volgens de Enschedese Rekenkamer ernstige problematiek (Rekenkameronderzoek naar armoedebeleid, 2015) van arme huishoudens daarmee blijft voortbestaan;

Overwegende dat:
• Door armoede effectief tegen te gaan de kans op schulden afneemt en de kans op een gezond leven en op betaald werk toeneemt;
• De septembercirculaire en vrijval van middelen mogelijk financiële ruimte bieden voor verruiming van het armoedebeleid en voor het overige dekking kan worden gezocht in een beperkte verhoging van de OZB, aangezien hiermee in veel gevallen de solidariteit tot uitdrukking komt tussen ‘haves’ en ‘have nots’;
• Deze raad heeft uitgesproken de toenemende tweedeling in de samenleving te willen verkleinen en deze begrotingscyclus daarvoor de laatste kans is;

Draagt het college op:
• De huidig gehanteerde bedragen van de individuele inkomenstoeslag per twaalf maanden, z.s.m. te verdubbelen;
• Binnen de bijzondere bijstand de leenbijstand z.s.m. te wijzigen in om niet verstrekkingen;
• Hiermee rekening te houden bij de op te stellen Programmabegroting 2018.


En gaat over te orde van de dag.

Agenda

Uitgebreide Fractie
do 2 nov, 19.00 - Stadhuis

Borrel!
wo 8 nov, 21.00 - Het Bolwerk
Iedereen welkom

Fractieoverleg
vr 10 nov, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 @JohannesEWH Alle hulp is welkom! Ook op Oikos :)) https://t.co/WKZzwbGqz8 🙌🏻👊🏻👋🏻 cc @morinier
AnitaSempel "Muziekkwartier: opnieuw investeren in stenen?" https://t.co/HItCjE4B3U
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 20 oktober 2017 - https://t.co/kED9K5Y3sf
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 20 oktober 2017 - https://t.co/kED9K5Y3sf

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.