Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie verworpen

De Raad van de Gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017 besprekend het raadsvoorstel ‘Zomernota 2017’.


Constaterende dat:
• Het armoedebeleid op belangrijke onderdelen is versoberd in Enschede;
• Bijzondere bijstand (aan mensen zonder voldoende ‘leencapaciteit’) sinds ruim tien jaar wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening;
• Sinds 2010 het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer laag inkomen d.m.v. de langdurigheidstoeslag en de huidige individuele   inkomenstoeslag, is gedaald met zo’n 80%;
• Inwoners die gebruik kunnen maken van het armoedebeleid vaak nog geen kosten kunnen dragen die volgens het Nibud gekoppeld zijn aan ‘participatie’;
• Ondanks stringent beleid de negatieve spiraal voor kansarmen met een zeer laag inkomen in de afgelopen tien jaar niet is doorbroken, aangezien de bijstandspopulatie in Enschede in deze raadsperiode historisch hoog is, net als het aantal cliënten van de Stadsbank Oost-Nederland en van de Voedselbank;
• De volgens de Enschedese Rekenkamer ernstige problematiek (Rekenkameronderzoek naar armoedebeleid, 2015) van arme huishoudens daarmee blijft voortbestaan;

Overwegende dat:
• Door armoede effectief tegen te gaan de kans op schulden afneemt en de kans op een gezond leven en op betaald werk toeneemt;
• De septembercirculaire en vrijval van middelen mogelijk financiële ruimte bieden voor verruiming van het armoedebeleid en voor het overige dekking kan worden gezocht in een beperkte verhoging van de OZB, aangezien hiermee in veel gevallen de solidariteit tot uitdrukking komt tussen ‘haves’ en ‘have nots’;
• Deze raad heeft uitgesproken de toenemende tweedeling in de samenleving te willen verkleinen en deze begrotingscyclus daarvoor de laatste kans is;

Draagt het college op:
• De huidig gehanteerde bedragen van de individuele inkomenstoeslag per twaalf maanden, z.s.m. te verdubbelen;
• Binnen de bijzondere bijstand de leenbijstand z.s.m. te wijzigen in om niet verstrekkingen;
• Hiermee rekening te houden bij de op te stellen Programmabegroting 2018.


En gaat over te orde van de dag.