Amendement ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Amendement ingediend door GroenLinks, EnschedeAnders, SP en PVDA
Amendement verworpen

De Raad van de Gemeente Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017 besprekend het raadsvoorstel ‘Zomernota 2017’.


Constaterende dat:
• De transformatie in het sociaal domein via onder meer vroegsignalering en preventie tot besparingen kan leiden, maar tegelijkertijd gezondheid en welzijn wil bevorderen;
• Deels onverwachte financiële tekorten binnen het sociaal domein duidelijk maken dat deze transformatie nog onvoldoende heeft gewerkt;
• Het uittrekken van minder geld voor zorg en ondersteuning op dit moment niet mogelijk lijkt zonder nadelige effecten;
• De consequenties van verdere versobering niet in beeld zijn gebracht en de betreffende doelgroepen en professionals nog maar weinig gelegenheid hebben gehad om van zich te laten horen;

Overwegende dat:
• Hulp- en zorgbehoevenden niet de dupe mogen worden van de transformatie in het sociaal domein;
• Niet wenselijk is aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ingrijpende en verstrekkende maatregelen te nemen in het sociaal domein, onder gelijktijdige intensivering van ander gemeentelijk beleid;
• Economisch beleid niet verminderd hoeft te worden om het sociaal domein te kunnen ontzien;
• Er meer geprioriteerd en gereorganiseerd kan worden binnen het economisch beleid, zodat ruimte ontstaat voor nieuw beleid;
• Behalve via economisch beleid en bereikbaarheid, de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente ook worden bevorderd door sociale problemen tegen te gaan en door te zorgen voor goede (culturele) voorzieningen en duurzaamheid;

Besluit:
• Beslispunt 1 van het dictum te wijzigen in: “Het college op te dragen om een programmabegroting 2018-2021 op te stellen, gebaseerd op het scenario ‘Sociale en duurzame keuzes’ zoals vervat in bijgevoegde tabel”;
• Beslispunt 2 van het dictum te wijzigen in: “De volgende bezuinigingsmaatregelen, ter hoogte van miljoen euro in 2018, vast te stellen vooruitlopend op de programmabegroting 2018-2010:
- Loon- prijscompensaties subsidies gemeente breed niet toekennen voor 2018 (1,2 miljoen euro);
- De wijkbudgetten met 100.000 euro te verlagen”;
• De teksten, tabellen en financiële overzichten in het raadsvoorstel en in de Zomernota 2017 hiermee in overeenstemming te brengen.


En gaat over tot de orde van de dag.