Motie ingediend in de raadsvergadering van 17 juli 2017
Motie ingediend door D66, GroenLinks, BBE en CU
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 17 juli 2017, besprekende het raadsvoorstel “Zomernota 2017”,

Constaterende dat:
1. Gemeente en Stadsbank bij schuldhulpverlening zijn overgestapt op een beleidstheorie op basis van het boek “Schaarste” en mobility mentoring waarin aangetoonde gedragseffecten en positieve stimulansen een belangrijke rol spelen;
2. De zomernota pagina 30 de volgende sturingsmaatregelen voor uitstroom bijstand voorstelt:
a. “Daarnaast voeren we caseloads in met resultaatsafspraken over plaatsingen voor adviseurs werk en het job-ready maken door werkzoekende-begeleiders. Hierbij zal eveneens gestuurd worden op de inzet van handhaving (sollicitatie en re-integratie plichten). Stimuleren en activeren staan voorop maar drang en dwang zullen dus nadrukkelijk in worden gezet om uitstroom naar werk te realiseren”;
b. “We gaan de RAP methodiek voor het rechtmatigheidsdeel inzetten over de volledige breedte van het bestand om te beoordelen of cliënten nog terecht
in de uitkering zitten en voor het juiste bedrag.”
c. “We willen een onderzoek doen naar de effecten van inkomensafhankelijke regelingen op de prikkel en motivatie om uit te stromen uit de bijstand.”

Overwegende dat:
1. Het waardevol is om te kijken of genoemde schaarstetheorie ook kan worden ingevoerd bij Werkplein als onderdeel van de Enschedese Arbeidsmarktaanpak (EAA);
2. Genoemde passages uit de zomernota juist tegen de schaarstetheorie in werken.

Draagt het college op:
1. Te onderzoeken of het zinvol en effectief is genoemde schaarstetheorie ook in te voeren bij Werkplein;
2. In de tussentijd geen maatregelen zoals genoemde sturingsmaatregelen uit de zomernota te nemen; (vervallen)
3. De uitkomsten van het onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad vóór de volgende programmabegroting en arbeidsmarktaanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.