Amendement ingediend in de raadsvergadering van 9 oktober 2017
Amendement ingediend door GroenLinks en PVDA
Amendement verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober besprekende het Voornemen tot het oprichten van de Stichting Werkgeverstaken P-Wet Enschede (SWPE) (Corsanummer 1700068181).

Constaterende dat:
• Het College van B&W middels voorliggend raadsvoorstel voorstelt een eigen stichting op te richten ten behoeve van de werkgeverstaken in het kader van de Participatiewet;
• Overwegingen om deze niet aan te stellen bij de gemeente Enschede niet wordt gekozen vanwege het feit dat dit een "dure optie met risico's voor langlopende financiële verplichtingen (wettelijke en bovenwettelijke WW en hogere loonkosten)" is;
• Capra Advocaten, zoals aangegeven in de memo van wethouder Weiman aan de leden van de Raad op 4 oktober 2017, stelt dat "er een goede kans is dat de stichting op basis van haar huidige conceptstatuten als onderdeel van de openbare dienst moet worden gezien".

Overwegende dat:
• Het wenselijk is dat medewerkers die een arbeidsovereenkomst bij de gemeente krijgen zoveel mogelijk op gelijke wijze worden beloond als collega's, ongeacht de wijze waarop dit organisatorisch is geregeld;
• Het realiseren van een nieuwe stichting met als doel arbeidsrechtelijke verplichtingen te omzeilen moreel onjuist is;
• Van een gemeente een voorbeeldfunctie verwacht mag worden als het gaat om eerlijke beloning van medewerkers.

Besluit:
1. Beslispunt 2 te wijzigen in:
"Bij de oprichting van de Stichting Werkgeverstaken P-wet Enschede (SWPE) de bedenking te uiten over de voorgenomen toepassing van arbeidsvoorwaarden en de wens te uiten dat de stichting niet tot haar werkwijze mag hebben arbeidsrechtelijke verplichtingen zoals gelden voor medewerkers van de gemeente Enschede te omzeilen, gehoord en gelezen bovenstaande constateringen en overwegingen."

En gaat over tot de orde van de dag.