Amendement ingediend in de raadsvergadering van 9 oktober 2017
Amendement ingediend door GroenLinks en EnschedeAnders
Amendement aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober 2017, besprekende het raadsvoorstel Waterproof Enschede, Zwembadvisie Enschede 2012 – 2050.

Constaterende dat:

 • Het college voorstelt te kiezen voor scenario 2 “behoeften en trends” zoals beschreven in de zwembadvisie te kiezen.
 • In scenario 2 niet alleen de ruimte maar ook de tijd die overblijft voor recreatief zwemmen en baanzwemmen sterk beperkt wordt.
 • Er in de zwembadvisie gebruik is gemaakt van een behouden bezoekersprognose, waarbij uit wordt gegaan van een flinke afname van het aantal recreatieve zwemmers en baanzwemmers.
 • In scenario 2 geen specifieke zwemmogelijkheden voor peuters en kleuters zijn opgenomen.
 • Uit onderzoek van het Mulier Instituut uit 2016 blijkt dat Enschede over voldoende zwemwater beschikt, maar er geen overcapaciteit is.
 • In datzelfde onderzoek te lezen valt dat de toekomstige vraag naar zwemmen zich niet eenvoudig laat voorspellen, maar dat de veranderende samenstelling van de Enschedese bevolking (min of meer gelijkblijvend aantal kinderen, meer ouderen en minder volwassenen in een druk bezette levensfase), maakt dat de vraag naar zwemmen en zwemles niet veel zal veranderen.
 • Er is het voorstel uit wordt gegaan van een GPR van 8 bij de verdere uitwerking van de zwembadvisie. Daarnaast worden verdere duurzaamheidsmaatregelen genoemd, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat duurzaamheidsmaatregelen binnen de financiële kaders moeten passen.
 • In de zwembadvisie uit wordt gegaan van een zwembad dat gebruik maakt van aardgas voor de opwarming van zwemwater.
 • Zwembaden één van de grootste energievragers binnen de bebouwde kom zijn.
 • De zwembadvisie geen inzicht geeft in de eventuele meerkosten van het realiseren van een energieneutraal en/of aardgasloos zwembad.

Overwegende dat:

 • Een hoge kwaliteit openbare voorziening alle doelgroepen in de Enschedese samenleving zou moeten bedienen.
 • Het niet ondenkbaar is dat het nieuwe zwembad zoals beschreven in scenario 2 straks onvoldoende plek biedt aan alle inwoners van Enschede die willen zwemmen.
 • Met name voor jonge kinderen recreatief zwemmen van belang is om bekend te raken met zwemmen.
 • Veel, met name oudere, mensen baanzwemmen gebruiken als een laagdrempelige en toegankelijk manier om te sporten.
 • Op basis van de vergelijking die het Mulier Instituut maakt met soortgelijke gemeentes, we kunnen concluderen dat we met scenario 2 straks fors minder zwemwater hebben dan soortgelijke steden (Groningen, Tilburg, Nijmegen, Zwolle, Arnhem).
 • De raad momenteel niet in staat wordt gesteld een afgewogen keuze te maken betreffende de duurzaamheidsambitie van het nieuwe zwembad.

Besluit om:

 • Het volgende punt aan het dictum toe te voegen: “5. Een second opinion uit te voeren naar de bezoekersprognose. Bij het programma van eisen met het voorstel te komen voor aanvullende duurzaamheidsvoorstellen waaronder GPR 9, energieneutraal en aardgasloos bouwen. Daarnaast de mogelijkheid om met scenario 2 als uitgangspunt niet alleen het sport- en verenigingszwemmen, maar ook het recreatief zwemmen en baanzwemmen voldoende zwemwater te bieden, verder uit te werken.”

En gaat over tot de orde van de dag.