Amendement ingediend in de raadsvergadering van 13 november 2017
Amendement ingediend door GroenLinks
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 november 2017, besprekende het raadsvoorstel 'Concept-Programmabegroting 2018-2021';

Constaterende dat:

 • De rekenkamer concludeert dat de gemeente de voorschotverlening in de bijstand niet conform art. 52 van de Participatiewet uitvoert;
 • Er eerder door onder meer de staatssecretaris op is gewezen dat gemeenten geen beleidsvrijheid hebben bij de bevoorschotting;
 • De hoogte van verleende voorschotten vaak niet voldoen aan de wettelijke norm van 90 procent van de bijstand;
 • De rekenkamer aanbeveelt het verlenen van voorschotten aan te passen aan de bepalingen van genoemd wetsartikel en overleg te zoeken over een landelijke evaluatie van artikel 52;
 • Eerder door de Nationale Ombudsman werd geconcludeerd dat het opleggen van vier weken zoekperiode aan bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder door de gemeente, onrechtmatig was;
 • De gemeente meerdere keren in het ongelijk is gesteld door een rechter vanwege het standpunt dat aanvragen bijzondere bijstand betreffende bewindvoering niet in behandeling genomen hoeven te worden;
 • Raadsleden op basis van hun controlerende rol veelvuldig vragen hebben gesteld en voorstellen hebben gedaan over toepassing van juridische kaders in genoemde voorbeelden;
 • Aan deze thematiek regelmatig aandacht is besteed door de klachtencommissaris;

Overwegende dat:

 • Behoorlijk bestuur onder meer betekent het toepassen van geldend recht;
 • Rechtszekerheid niet alleen een abstract beginsel is, maar burgers ook belangrijke, concrete zekerheden en bescherming biedt;
 • Op ervaren knelpunten vanwege juridische kaders in het vervolg constructief gereageerd dient te worden, door deze bij de wetgever aan te kaarten, eventueel in samenwerking met andere gemeenten en/of organisaties;
 • Een dergelijke constructieve houding de gemeente waarschijnlijk geld bespaart, bijvoorbeeld doordat de gemeente minder vaak betrokken raakt in rechtszaken;
 • Er naast de grote hoeveelheid financial control binnen de gemeente, ook door juridische controle belangrijke inhoudelijke en financiële risico’s voorkomen kunnen worden;

Besluit:

De ontwerp-financiële begroting 2018 zoals uitgewerkt in hoofdstuk 5 van de Concept-Programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Enschede als volgt te wijzigen:

 • De lasten van het programma 'Dienstverlening en financieel beleid' op het onderdeel 7. versterken Governance (pagina 98) van 0 euro naar 1 euro te verhogen en de begroting overigens dienovereenkomstig aan te passen;
 • De baten hiervoor eveneens van 0 tot 1 euro te verhogen en de begroting overigens dienovereenkomstig aan te passen, en dekking hiervoor in contanten te aanvaarden in de raadvergadering;
 • De programmanaam 'Dienstverlening en financieel beleid' te wijzigen in 'Dienstverlening, rechtszekerheid en financieel beleid', waarmee wordt benadrukt dat de gemeente in het vervolg meer oog moet hebben voor een strikte toepassing van juridische kaders.

En gaat over tot de orde van de dag.