Motie ingediend in de raadsvergadering van 13 november 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 november 2017, besprekende de Programmabegroting 2018-2022;

Constaterende dat:

  • Enschede hier tot nu toe geen gebruik van heeft gemaakt;
  • In de Enschedese subsidieverordening de mogelijkheid is opgenomen om aan een subsidieontvanger
    verplichtingen op te leggen "die duurzaamheid en de kwaliteit van het milieu bevorderen" (art. 15 lid c);

Overwegende dat:

  • Subsidieverlening een middel is om via derden (de subsidie-ontvangers) maatschappelijke doelen te bereiken;
  • Een aanzienlijk deel van het gemeentelijke budget jaarlijks wordt besteed via subsidieverlening;
  • Verduurzaming en bevordering van milieukwaliteit belangrijke politieke doelen zijn;
  • We de mogelijkheden deze te stimuleren ten volle dienen te benutten;

Draagt het college op:

  • Bij het verlenen van subsidies, waar mogelijk en relevant, gebruik te maken van de mogelijkheid om aan de subsidieontvanger verplichtingen op te leggen die duurzaamheid en de kwaliteit van het milieu bevorderen;

En gaat over tot de orde van de dag.