Amendement ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• Het college in de keuzenota diverse voorstellen voor structurele bezuinigingen vanaf 2015 doet;
• Armoedebeleid en andere sociale thema's, alsmede cultuur, fors worden getroffen door de voorgestelde bezuinigingsrichtingen;
• Jaarlijks, naast het innovatiefonds, bijna 4 miljoen euro wordt uitgegeven aan ondersteuning van bedrijven, versterking economische structuur en innovatie en ondernemerschap;
• Effectiviteit en concreet rendement van dit economisch beleid moeilijk in beeld kan worden gebracht;
• Incidentele afschrijvingen, met name op het grondbeleid, de grootste oorzaak zijn van de slechte financiële positie (zeer lage weerstandscapaciteit) waarin de gemeente Enschede zich momenteel bevindt;
• De gemeenteraad met het vaststellen van de programmabegroting 2013-2016 een spaarprogramma heeft ingevoerd om het weerstandsvermogen aan te vullen;

overweegt dat:
• Minima en sociaal zwakkeren zoveel mogelijk dienen te worden ontzien bij de bezuinigingsopgaven van de gemeente;
• Een stevige culturele infrastructuur van groot belang is voor de aantrekkelijkheid van Enschede als woon- en werkstad;
• De culturele sector wel een bijdrage aan de bezuinigingen kan leveren maar met de voorgestelde korting van 1,8 miljoen euro te zwaar wordt getroffen;
• Van vrijwel alle gemeentelijke diensten en taken een bijdrage in de bezuinigingen wordt gevraagd en daarom ook het economisch beleid niet buiten schot kan blijven;
• Door middel van incidentele stortingen in de algemene reserve het weerstandsvermogen kan worden verbeterd en daardoor het spaarprogramma kan worden verlaagd;

besluit:
• Aan beslispunt 3 van het dictum toe te voegen: "met dien verstande dat:
A. De volgende bezuinigingsvoorstellen uit de keuzenota niet uit te voeren:
• armoedebeleid en inkomensondersteuning;
• maatschappelijke opvang;
• dienstverlening werkplein;
• herinrichten woonlasten;
• verminderen kwijtschelding;
B. De bezuinigingsopgave cultuur te verlagen tot maximaal 1 miljoen euro in 2017;
C. Als alternatieve dekking de volgende bezuinigingsopties te onderzoeken:
• de taakstelling op verkeersonderzoek en mobiliteitsmanagement te verhogen tot 500.000 euro structureel;
• een taakstelling van 20% op de budgetten dienstverlening aan ondernemers, versterking economische structuur en innovatie en ondernemerschap;
• onttrekkingen uit het innovatiefonds en/of de reserves msi;
D. Bovenstaande te verwerken in de programmabegroting 2014-2017;

en gaat over tot de orde van de dag.