Amendement ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Amendement mede ondertekend door PvdA, BBE, CDA, SP, ES

Amendement aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 30 september 2013, besprekend raadsvoorstel 16868, de Keuzenota 2015-2017,

Constaterende dat:
1. in de Keuzenota 2015-2017 het kader wordt geschets dat moet leiden tot de invulling van de bezuinigingsopgave voor een sluitende meerjarenbegroting 2015-2017,
2. hierin ook zijn opgenomen een voorstel voor bezuiniging van 2 miljoen euro op het armoedebeleid.

Overwegende dat:
1. mede door de economische crisis een toenemend aantal mensen is aangewezen op voorzieningen uit het armoedebeleid;
2.een goed armoedebeleid met gerichte maatregelen door de raad steeds als elementaire voorziening is beschouwd;
3. bezuinigingen in deze sfeer direct mensen raken die, al dan niet tijdelijk, op onze steun en solidariteit zijn aangewezen;
4. de raad inhoudelijk geen keuzes heeft gemaakt die deze bezuiniging rechtvaardigen of onderbouwen;
5. op dit moment nog niet bekend is in hoeverre efficiencymaatregelen in organisatie en uitvoering kunnen leiden tot lagere kosten zonder het voorzieningenniveau aan te tasten.

Besluit:
De bezuinigingsrichtingen armoedebeleid te schrappen uit de Keuzenota en daarmee uit de bezuinigingsopties voor de Programmabegroting 2014-2017.

En gaat over tot de orde van de dag.