Motie ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• De keuzenota voorstellen tot ingrijpende structurele bezuinigingen vanaf 2015 bevat;
• Hierin in veel gevallen basale informatie ontbrak, zoals:
• de betekenis van bezuinigingsvoorstellen;
• consequenties van het eventueel doorvoeren van bezuinigsingsvoorstellen en
• aanwijzingen of onderbouwing voor verwachtingen die het College in de keuzenota uitspreekt;
• Een aanvullende brief op de keuzenota is gestuurd door het College;
• Raadsfracties technische vragen hebben gesteld, welke tijdig zijn beantwoord;
• Als reactie op de motie ‘Welzijn in breder perspectief’, het College een notitie en een randprogramma heeft ingezet om de Raad te informeren;
• De Raad na een hoge tijdsinvestering om alle informatie te verzamelen en uit te wisselen, op veel bezuinigingsvoorstellen nog geen of onvolledige beschikking bleek te hebben over genoemde basale informatie;
• De ambtelijke organisatie heeft toegezegd om deze informatie te verstrekken in reactie op schriftelijke vragen te zullen verstrekken;
• De Raad op 27 mei 2013 de motie ‘Doelmatigheid en doeltreffendheid meewegen’ heeft aangenomen;
• In paragraaf 1.6 van de keuzenota staat vermeld dat eerdere moties van de raad uitgevoerd zijn en betrokken zijn bij de opstelling van de keuzenota;
• In de nota hiervan niets is terug te vinden;

overweegt dat:
• Om goede beslissingen te kunnen nemen het noodzakelijk is dat de Raad tijdig, juist, volledig en overzichtelijk geïnformeerd wordt;
• Het college een actieve informatieplicht heeft en het niet de bedoeling kan zijn dat de raad de meest basale informatie via technische vragen en ambtelijke bijstand moet achterhalen;
• Bij de stresstest (januari 2013) al is geadviseerd om een aparte paragraaf bezuinigingen in de begroting op te nemen;
• Bij de stresstest tweede fase (september 2013) de rekeningencommissie heeft uitgesproken dat de uitwerking van keuzes met structurele doorwerking op de flexibiliteit van de gemeentefinanciën meegewogen en dus in beeld moet worden gebracht;

draagt het college op:
• Twee weken voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting 2014-2017:
1. "een uitgewerkt plan aan de Raad te overleggen waarin het College aangeeft hoe de motie d.d. 27 mei 2013 praktisch wordt ingevuld in de toekomst;
2. Bij elk bezuinigingsvoorstel dat het College in de concept programmabegroting opneemt (in een aparte paragraaf bezuinigingen), de volgende vragen te beantwoorden:
A. Wat houdt de voorgestelde bezuiniging concreet in op productniveau (activiteiten en kosten?
B. Welke consequenties zijn er op programmaniveau (maatschappelijke effecten, indicatoren, doelstellingen)?
C. Welke aanwijzing en/of onderbouwing heeft het College voor de uitgesproken verwachtingen met betrekking tot de gevolgen van een voorgestelde bezuiniging?
D. Welke risico’s zijn er (financieel, bestuurlijk, maatschappelijk, juridisch, organisatorisch, doelgroepen) en zijn daar voorzieningen voor getroffen?
E. Hoe werken de voorgenomen keuzes uit op het vergroten van de financiële flexibiliteit van de gemeente (onderbouwing)?

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie ingediend door: GL
Motie verworpen