Motie ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Motie verwopen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• De gemeenteraad in 2009, met het vaststellen van de notitie "Nieuwe Energie Voor Enschede", een aantal stevige duurzaamheidsdoelstellingen heeft gesteld, namelijk 30% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 en 20% van de Enschedese energiebehoefte wordt lokaal duurzaam opgewekt;
• Uit de tussentijdse evaluatie van ons energie- en klimaatbeleid "Kansen pakken en meters maken" blijkt dat we op 10 van de 14 subdoelen achter lopen;
• De wethouder duurzaamheid in het randprogramma van 2 september jl. aangaf dat een intensivering en bijsturing van het duurzaamheidsbeleid nodig zal zijn om de gestelde doelen te kunnen behalen;
• De wethouder duurzaamheid in hetzelfde randprogramma aangaf de doelstellingen voor 2020 als een 'stip op de horizon' te zien;
• Het college in de memo "Aanvullende info scenario's duurzaamheid" een drietal scenario's benoemt, te weten:
1. beperkte inzet op duurzaamheid, geen middelen en geen coördinatie;
2. behoud en versterk de geco√∂rdineerde aanpak, geen middelen en wel coördinatie;
3. versterken en aanjagen, extra middelen en krachtige coördinatie;

overweegt dat:
• In de memo geen beeld wordt geschetst in hoeverre het realistisch is met de verschillende scenario's de gestelde doelen te behalen;
• De gemeente als aanjager een essentiële rol heeft in o.a. het aansporen, faciliteren, adviseren en ondersteunen van burgers, bedrijven en maatschappelijke initiatieven;

spreekt uit:
• De in "Nieuwe Energie Voor Enschede" gestelde doelen niet slechts als ambitie of 'stip op de horizon' te beschouwen, maar als concrete doelstelling om in 2020 te behalen;

draagt het College op:
• Te onderzoeken wat de gemeente coördinerend en versterkend kan doen om de gestelde klimaatdoelen voor 2020 te bereiken, hierbij 'best practices' van andere gemeenten in ogenschouw te nemen en een ruwe inschatting te maken van de benodigde ambtelijke inzet en budgetten voor de periode tot 2020;
• De raad hierover voor 1 november te informeren zodat de uitkomsten kunnen worden meegenomen in de bespreking van de programmabegroting 2014-2017;

en gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.