Motie ingediend bij de bespreking van de Keuzenota 2015-2017
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 30 september 2013, besprekende de Keuzenota voor 2015-2017;

constateert dat:
• Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede nu in het derde leerjaar een verplichte maatschappelijke stage doen;
• Het voor leerlingen vaak de eerste kennismaking is met vrijwilligerswerk en dat een aantal van hen dat na de stage blijft doen;
• Verenigingen en organisaties heel erg blij zijn met de nieuwe jonge vrijwilligers;
• De gemeente Enschede steeds meer een beroep doet op haar inwoners om vrijwilligerswerk te doen;
• De maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2015-2016 niet langer verplicht is en tevens de landelijke subsidie stopt;
• De gemeente een gemeenschappelijke stedelijke opzet van de maatschappelijke stages jarenlang aangejaagd heeft en geïnvesteerd heeft in de aanstelling van een projectleider en nadien een stagemakelaar;

overweegt dat:
• Scholen en scholieren de maatschappelijke stage in meerderheid beoordelen als een waardevolle ervaring;
• Scholen er moeite mee hebben de maatschappelijke stage doorgang te laten vinden als daar niet meer een financiële vergoeding tegenover staat;
• De maatschappelijke stage zeer waardevol is, jongeren in aanraking komen met heel andere facetten van de samenleving, dan ze op school zien;
• Het zelf organiseren van deze stages een waardevolle leerervaring is;
• Het voor leerlingen die nog geen goede beroepskeuze hebben kunnen maken, het hiervoor een ondersteuning kan zijn;
• Niet alleen in Nederland gewerkt wordt met maatschappelijke stages, maar dat dit ook in andere landen heel gebruikelijk is;
• Stoppen met de maatschappelijke stages derhalve kapitaalsvernietiging is; menselijk, organisatorisch en financieel;

draagt het college op:
• Te onderzoeken wat er voor nodig is om de maatschappelijke stage in de toekomst te behouden en de Raad daarover te informeren voorafgaand aan de behandeling van de programmebegroting 2014-2017;

en gaat over tot de orde van de dag.