Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel financieel kader 2014
Amendement mede ondertekend door CDA, PvdA, BBE, D66, SP, ES
Amendement aangenomen

De raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013, behandelend het raadsvoorstel financieel kader 2014,

Constaterende dat:
• de gemeenteraad besluit tot het vaststellen van het financieel kader op basis van een pakket bezuinigingen van 10,4 miljoen euro;
• dit wordt verwerkt in het middelenkader 2014-2017 en in de programmabegroting 2014-2017;
• de totale financiële opgave voor 2014 10,2 miljoen euro bedraagt;
• op de eigen bijdrage Garantverzorgdpakket Menzis een bezuiniging van 200.000 euro wordt voorgesteld.

Overwegende dat:
• voor de periode van 2012 tot en met 2016 de gemeente Enschede en Menzis een convenant hebben afgesproken, waar de collectieve zorgverzekering voor minima onderdeel van uitmaakt;
• deze maatregel heeft geleid tot verbetering van de verzekeringspositie van de minima en vermindering van de schuldenproblematiek van deze groep;
• uit de evaluatie blijkt dat de maatregel zijn nut en noodzaak heeft bewezen;
• beëindiging van het convenant onherroepelijk leidt tot nieuwe problemen voor deze minima;

Besluit:
• de bezuiniging op de eigen bijdrage Garantverzorgdpakket Menzis niet in te boeken;
• als alternatieve dekking ruimte (200.000 euro) in de begroting te benutten.

En gaat over tot de orde van de dag.