Motie ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel financieel kader 2014
Motie mede ondertekend door PvdA, BBE, D66, CU
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013 en besprekend raadvoorstel 1300141823, Financieel kader 2014,

Constaterende dat:
• het financieel kader 2014 een pakket bezuinigingen omvat van 10,4 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen euro structurele bezuinigingen en 4,9 miljoen euro incidentele bezuinigingen;
• in dit pakket ook begrepen zijn bezuinigingen op activiteiten en diensten gericht op welzijn, activering en maatschappelijke dienstverlening (nr 27, 28 van de bij het voorstel behorende lijst);

Overwegende dat:
• in de jaren na 2014 mogelijke verdere gemeentelijke bezuinigingen noodzakelijk zijn;
• het participatiebudget naar verwachting zal afnemen de komende jaren;
• het van belang is om mensen, die al lang geen werk hebben, te activeren;
• in de sector welzijn ook veel activiteiten plaatsvinden om mensen te activeren;
• vrijwilligerswerk deze mensen een zinvolle besteding van hun tijd kan geven;
• de sector welzijn veel ervaring heeft met vrijwilligerswerk;
• mogelijkheden onderzocht zouden moeten worden voor een kanteling van het deel meedoen uit de arbeidsmarktaanpak naar welzijn;
• een nadere visie noodzakelijk is, opdat de raad op basis daarvan na de zomer een debat kan voeren over een eventuele kanteling van het deel meedoen uit de arbeidsmarktaanpak naar welzijn.

Draagt het college op:
Nog voor de start van het politieke seizoen in september 2013 een visie uit te werken over het onderdeel ‘meedoen’ uit de huidige arbeidsmarktaanpak en daarbij tenminste in te gaan op:
• de activiteiten op het terrein van meedoen tot nu toe,
• mogelijkheden om activiteiten met als doel activering onder te brengen bij welzijnswerk,
• mogelijkheden dat vrijwilligers met een uitkering een kleine onkostenvergoeding ontvangen van de organisatie waar zij langdurig vrijwilligerswerk doen,
• de financiële gevolgen van een kanteling van het deel meedoen uit de arbeidsmarktaanpak naar welzijn.

En gaat over tot de orde van de dag.