Motie ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel financieel kader 2014
Motie mede ondertekend door CDA
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013, behandelend het raadsvoorstel financieel kader 2014.

Constaterende dat:
• de gemeenteraad besluit tot het vaststellen van het financieel kader op basis van een pakket bezuinigingen van 10,4 miljoen euro;
• dit wordt verwerkt in het middelen kader 2014-2017 en in de programmabegroting;
• het monumentenbeleid een bezuiniging wordt opgelegd van 100.000 euro.

Overwegende dat:
• de raad vorig jaar heeft besloten dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor monumentenzorg;
• de noodzaak tot instandhouding van monumentale objecten niet minder is geworden;
• een bezuiniging op monumentenbeleid ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van deze stad;
• goed verzorgde en onderhouden monumentale gebouwen een aantrekkingskracht hebben op toeristen in onze stad.

Draagt het college op:
• de genoemde bezuiniging op monumentenbeleid niet in te boeken;
• als alternatief dekking te vinden binnen de MSI

En gaat over tot de orde van de dag.