Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel financieel kader 2014
Amendement mede ondertekend door SP
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013, behandelend het financiële kader 2014 (stuknr. 16790).

Constaterende dat:
• als onderdeel van het pakket bezuinigingsvoorstellen het College een bezuiniging van ca. 15.000 euro voorstelt door het schrappen van de subsidie voor De week van de ontmoeting
• het project “De week van de ontmoeting” als doel heeft jongeren bekend te maken met verschillende culturen in hun directe omgeving zoals de joodse, christelijke en islamitische cultuur
• de gemeentelijke subsidie het mogelijk maakt het project kosteloos aan de scholen aan te bieden
• in het schooljaar 2011/2012 856 leerlingen uit Enschede hebben deelgenomen aan het project
• uit de antwoorden van een enquête onder leerkrachten blijkt dat de doelstellingen ruim gehaald worden
• er een belangrijke preventieve werking uitgaat van het project

Overwegende dat:
• kennis van en begrip voor verschillende culturele achtergronden een bijdrage levert aan de bevordering van tolerantie, respect en verdraagzaamheid
• het project is opgezet om jongeren juiste feitenkennis te geven en hen te laten ontdekken dat de joodse, christelijke en islamitische cultuur veel overeenkomsten hebben
• de gemeente Enschede preventie belangrijk vindt om problemen en de daarmee samenhangende onrust en kosten zoveel mogelijk te voorkomen

Besluit:
• de bezuiniging op het project “De week van de ontmoeting” te schrappen
• de kosten te dekken uit het structureel verlagen van de fractiebudgetten

En gaat over tot de orde van de dag.