Motie ingediend bij de bespreking van de Gemeenterekening 2012
Motie mede ondertekend door VVD
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekend de Gemeenterekening 2012,

Constaterende dat:
1. De gemeenteraad in de Verordening art. 213a en in de Verordening op de rekenkamercommissie resp. bij het college van B&W, alsmede bij de rekenkamer de taak heeft neergelegd om onderwerpsgewijs onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid; 
2. De gemeenteraad met de motie beleidsbeëindiging van D66  (12 november 2012) heeft aangegeven dat nu er een gemeentelijke reorganisatieproces loopt (CFO), er duidelijkheid moet komen over de taken die de gemeente niet langer zal uitvoeren en over welk beleid niet langer hoeft te worden (door)ontwikkeld en kan worden gestopt;
3. De gemeenteraad inzicht wenst in de opbrengsten van de partnerschappen (motie, 2 juli 2007);
4. Er geen commissie beleidsbeëindiging is gekomen n.a.v. de motie van 12 november 2012;
5. Er geen gevolg is gegeven aan de motie van 2 juli 2007;
6. De jaarrekening 2012 nauwelijks (systematisch) inzicht geeft in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het uitgeoefende beleid,
7. De jaarrekening 2012 nauwelijks inzicht biedt in de gevolgen van bijstellingen van beleid in 2012;
8. De jaarrekening 2012 een summiere stand van zaken geeft over de verbonden partijen, en nauwelijks inzicht biedt in mogelijkheden om bij te sturen;
9. De stuurgroep ABK onlangs is ingericht om voorstellen te doen en te beoordelen met betrekking tot het afbouwen en beëindigen van gemeentelijke taken met het oog op een besparing van 10 miljoen euro vanaf 2014;
10. De opdracht uit de motie met betrekking tot beleidsbeëindiging (gedeeltelijk) valt onder de taak van de stuurgroep ABK, die per april 2013 is ingesteld;
11. De stuurgroep ABK derhalve integraal en actueel inzicht moet hebben in de effectiviteit en doelmatigheid van beleid, in het bijzonder beleid dat samenhangt met  taken die  in het kader van CFO worden overgedragen, beëindigd of veranderd;
12. Noch de rekenkamer noch de uitkomsten van de art 213a onderzoeken systematisch lijken te worden betrokken bij de werkzaamheden van de stuurgroep;

Overwegende dat:
1. Evaluatieonderzoek van groot belang is bij het beoordelen en heroverwegen van zowel beleid als aangegane partnerschappen door de raad en derhalve een structurele rol dient te spelen in de begrotingscyclus;
2. Door voldoende belang te hechten aan evaluatieonderzoek wordt enerzijds voorkomen dat beleid en partnerschappen onnodig blijven doorlopen en anderzijds dat afgesproken beleidsdoelen niet worden bereikt wegens ondoordachte bezuinigingen of een gebrek aan bijsturing;
3. Het voor besluitvorming over heroverweging van taken wel degelijk van groot belang is dat de doeltreffendheid (= de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald) als factor wordt betrokken;

Draagt het College op:
1. Bij schriftelijke voorstellen aan de raad t.a.v. de heroverweging van taken in juli en september, te vermelden in hoeverre gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is;
2. En hierbij tevens aan te geven bij voorgestelde maatregelen, welke consequenties er zijn voor de (her)ontwikkeling van het betreffende beleid;
3. Ook na de stuurgroep ABK in de begrotingscyclus structureel invulling te geven aan de analyse van doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en partnerschappen, en deze voldoende inzichtelijk te maken voor de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.