Motie ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009
Motie mede ondertekend door VVD, CDA, ES, PvdA
Motie aangenomen

de raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekende het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009;

constateert dat:
- de Hegebeekweg in de huidige situatie een zandweg is;
- de Hegebeekweg in beeld is als ontsluitingsroute naar het toekomstige bungalowpark bij het Rutbeek, en betrokken partijen - de Hegebeekweg daarvoor willen verharden;
- het voorliggende bestemmingsplan de functie zandweg handhaaft en geen mogelijkheden biedt de Hegebeekweg te verharden;
- het oude bestemmingsplan onder voorwaarden wel ruimte bood zandwegen te verharden, door middel van een aanlegvergunning;
- de gemeente op 27 april jl, dus nog net onder het regiem van het oude bestemmingsplan, een aanvraag heeft ingediend voor een aanlegvergunning om de Hegebeekweg te verharden;
- het college deze aanlegvergunning kan weigeren "indien ten gevolge daarvan direct of indirect de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde van de weg, de aanliggende bermen of aangrenzende gronden in onevenredige mate worden aangetast."
- in de Gids Buitenkans onder andere de volgende passage is opgenomen omtrent zandwegen:
“Zandwegen koesteren als cultuurhistorische relicten van de Twentse geschiedenis. De ecologische waarden van zandwegen, bijvoorbeeld voor zandbijen en sluipwespen beschermen“.

overweegt dat:
- de plannen voor een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bungalowpark bij het Rutbeek brede steun genieten, zowel in de raad als bij omwonenden;
- omwonenden wel bezwaar maken tegen het verharden van de Hegebeekweg;
- er diverse andere ontsluitingsroutes naar het toekomstige bungalowpark mogelijk zijn via bestaande verharde wegen;
- de Hegebeekweg in haar huidige vorm een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft en tevens uitgebreid recreatief gebruik kent als wandel-, ruiter- mountainbike- en klootschietroute.
- deze landschappelijke en cultuurhistorische waarden door verharding worden aangetast en het bestaande recreatief gebruik door verharding zeer wordt bemoeilijkt;
- zowel de omwonenden als de ontwikkelaar afzonderlijk met de gemeente in gesprek zijn, maar er geen direct overleg tussen omwonenden en ontwikkelaar heeft plaatsgevonden om elkaars standpunten te delen en aan een wederzijds acceptabel compromis te werken;

draagt het college op:
- de vergunningsaanvraag voor het verharden van de Hegebeekweg vooralsnog aan te houden;
- eerst een gesprek tussen omwonenden en de ontwikkelaar van het bungalowpark te organiseren waarin wordt gezocht naar een voorstel voor de ontsluiting van het park dat ieders instemming heeft;
- de raad over de uitkomsten van dat gesprek te informeren;
- indien omwonenden en ontwikkelaar tot een compromis komen, dit compromis als uitgangspunt voor de ontsluiting van het bungalowpark te nemen;
- indien omwonenden en ontwikkelaar geen compromis vinden, dan de raad vooraf te informeren over het te nemen collegebesluit betreffende de vergunningsaanvraag om de Hegebeekweg te verharden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

Opening campagnepand GroenLinks Enschede
za 27 jan, 16.00 - HUB

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.