Motie ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009
Motie mede ondertekend door CDA, PvdA, D66, BBE, CU, SP
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekende het raadsvoorstel 16608: "Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost";

Constaterende dat:
1. in het bestemmingsplan aandacht is voor de mantelzorgers door hiervoor de mogelijkheid te biedem om in de bedrijfswoning voorzieningen te treffen voor wonen;
2. hierdoor uitvoering wordt gegeven aan een maatschappelijk gewenste ontwikkeling.

Overwegende dat:
1. er veel (bij)gebouwen zijn die geschikt kunnen worden gemaakt voor mantelzorg;
2. daardoor nog meer itvoering gegeven wordt aan een maatschappelijk gewenste ontwikkelung;
3. het een tijdelijke functie betreft, die na beëindiging van de mantelzorg komt te vervallen en waarbij de (bij)gebouwen teruggebracht moeten worden in de oorspronkelijke staat;
4. de Gids Buitenkans dit jaar nog wordt geëvalueerd.

Draagt het College op:
bij de evaluatie van de Gids Buitenkans de mogelijkheid op te nemen dat bij verlening van mantelzorg tijdelijk gebruik kan worden gemaakt van (bij)gebouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.