Motie ingediend bij de bespreking van het bestemmingsplan Buitengebied Zuid-Oost 2009
Motie mede ondertekend door PvdA, CDA, VVD, D66, BBE, CU, SP, ES
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 27 mei 2013, besprekende het raadsvoorstel 16608 Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost;

Constaterende dat:
- In het bestemmingsplan een cultuurhistorische paragraaf, vanaf 1-1-2012 verplicht volfens het Besluit Ruimtelijke Ordening (artikel 3.1.6) ontbreekt, zodat cultuurhistorische waarden (afgezien van als zodanig aangewezen monumenten) daarin niet worden geborgd;
- De Raad op 29 mei 2012 is geïnformeerd dat de in de bestemmingsplannen op te nemen inventarisatie en waardering van het cultuurhistorisch erfgoed per "parapluplan" alsnog aan die bestemmingsplannen zullen worden toegevoegd, hetgeen een jaar na dato dus nog niet is geschied;
- Het buitengebied Zuidoost in het lopende onderzoek naar de opstelling van cultuurhistorische waardenkaarten (de grondslag voor de paragraaf in het bestemmingsplan) de laagste prioriteit heeft gekregen;
- Het buitengebied ook blijkens de toelichting op het bestemmingsplan een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle objecten kent, in het bijzonder in de daarin genoemde circa 400 beeldbepalende c.q. karakteristieke boerenerven;
- De oude boerenerven in het Twentse landschap in toenemende mate worden bedreigd door "boerderijensterfte" (Tubantia, 3-5-2013) als gevolg van bedrijfsbeëindiging door agrariërs;

Overwegende dat:
- De lage prioritering van het cultuurhistorisch waardenonderzoek in het buitengebied de vraag oproept of belang en urgentie van de broging van de waarden van de oude boerenerven - alsook van de landschappen - voldoende worden onderkend;
- Voorkomen moet worden dat cultuurhistorische waarden verloren faan door een te lange doorlooptijd van de opstelling van de in het bestemmingsplan op re nemen cultuurhistorische paragraaf;

Draagt het College op:
1. Ervoor zorg te dragen dat (ook) voor het buitengebied een - omvattende - cultuurhistorische waardenkaart voor het eind van het kalenderjaar aan de Raad wordt voorgelegd;
2. Zodanige voorbereidingen te treffen dat na vaststelling van die waardenkaart onverwijld een raadsvoorstel voor de cultuurhistorische paragraaf in het bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost kan worden ingediend;
En gaat over tot de orde van de dag.