Motie ingediend in de Raad van 15 april 2013
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 15 april 2013;

constateert dat:
• werken aan een duurzamere samenleving steeds meer gemeengoed wordt;
• onze gemeente in "Nieuwe energie voor Enschede" stevige duurzaamheidsambities heeft gesteld;
• voor een aanzienlijk deel van deze doelstellingen nog geen concrete projecten zijn gedefinieerd;
• inzet van burgers en ondernemers nodig is om gezamenlijk deze doelstellingen te behalen;
• diverse gemeenten een keurmerk voor duurzame ondernemers voeren dan wel aan het ontwikkelen zijn;

overweegt dat:
• een toenemend deel van de burgers en ondernemingen duurzaamheidscriteria laat meewegen bij hun inkopen;
• het aan de buitenkant van een winkel of bedrijf vaak niet zichtbaar is hoe duurzaam de betreffende onderneming zich gedraagt;
• door ondernemers die voorop lopen in het verduurzamen van hun bedrijf een keurmerk te verlenen, deze bedrijven makkelijker vindbaar zijn voor bewoners en bedrijven die duurzaam willen inkopen;
• een dergelijk keurmerk een belangrijke stimulans kan zijn voor ondernemers om zich te verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die we als gemeente hebben gesteld;

draagt het college op:
• in Enschede een Keurmerk Duurzaam Ondernemen in te voeren;
• dit in eerste instantie op te zetten voor bedrijven in de sectoren detailhandel, horeca en dienstverlening, en bij succes het keurmerk naar andere sectoren uit te breiden;
• voor de zomer vast te stellen hoe dit keurmerk in Enschede wordt geïmplementeerd;
• nog dit jaar te starten met communicatie naar ondernemers en de eerste inschrijvingsronde te openen, zodat de eerste keurmerken in het begin van 2014 kunnen worden verleend;
• bij de beoordeling van bedrijven die zich aanmelden in ieder geval de volgende criteria mee te wegen:
• de inzet op de doelen van "Nieuwe energie voor Enschede" (reductie CO2-uitstoot/ energiegebruik en het opwekken duurzame energie);
• het inkoopbeleid van de onderneming (gebruik en verkoop van duurzame/biologische/fairtrade grondstoffen en producten);
• de mate waarin de onderneming op andere aspecten maatschappelijk verantwoord onderneemt;
• keurmerken voor een vastgestelde periode te verlenen en jaarlijks een nieuwe ronde te organiseren waarin bedrijven zich kunnen aanmelden voor het keurmerk;

en gaat over tot de orde van de dag.