Art. 38-vragen m.b.t. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College: inzake Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, d.d. 9 januari 2018

Op verschillende manieren zijn instellingen en gemeente bezig om op passende wijze te voorzien in de behoefte aan maatschappelijke opvang en te zorgen dat er doorstroom is vanuit de opvang en beschermd wonen. GroenLinks wil weten of er voldoende capaciteit is in de maatschappelijke opvang voor diverse doelgroepen, of voorzieningen voor beschermd wonen voldoen en hoe het staat met de realisatie van betaalbare huisvesting voor mensen die hieruit komen en toe zijn aan de volgende stap. Wij hebben hiervan geen goed beeld. Hoewel opvang niet geweigerd zou hoeven te worden, horen we regelmatig over ‘bottlenecks’. Ook een aantal ontwikkelingen trekt de aandacht.

Lees meer...

Art. 38-vragen m.b.t. sluiting poppodium ATAK

Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College: inzake sluiting poppodium ATAK, d.d. 28 december 2017

Onlangs ontving de raad een brief van het college met daarin de mededeling dat er een accountants-onderzoek is uitgevoerd naar de situatie van Atak. Op 15 december zijn de resultaten hiervan bekend geworden en is gebleken dat Atak een acuut continuïteitsvraagstuk heeft, de bezoekersaantallen en de uitgaven van bezoekers in een neergaande lijn zitten en er een huurachterstand bij de NV Twentse Schouwburg is voor het vierde kwartaal van 2017. In de brief is te lezen dat Metropool n.a.v. deze resultaten heeft besloten de samenwerking met Atak te beëindigen. Bovendien zal de gemeente voor 2018 geen subsidie verstrekken aan het poppodium. Per 1 januari zal Metropool de programmering in Enschede uitvoeren. GroenLinks is geschrokken door het bericht dat de stad vanaf 1 januari geen eigen poppodium meer zal hebben. Als culturele hotspot van het oosten en thuisbasis van Artez Conservatorium is een poppodium immers van grote waarde voor Enschede.

Lees meer...

Art. 38-vragen m.b.t. ja/ja sticker

Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College: inzake ja/ja sticker, d.d. 28 november 2017

Een gemiddeld huishouden krijgt jaarlijks enkele tientallen kilo's reclamefolders door de brievenbus. Folders die voor een deel ongelezen in de papiercontainer belanden. Van steeds meer winkels zijn reclamefolders tegenwoordig digitaal te raadplegen, via een app, website of email. De noodzaak om reclame op papier te verspreiden wordt dan ook steeds minder.

Om verspilling van papier en energie tegen te gaan, wil Amsterdam het folderbeleid herzien. Nu krijgt iedereen reclamefolders in de brievenbus, tenzij er een nee/nee of nee/ja sticker op of bij de brievenbus is geplakt. Amsterdam wil dit omkeren, zodat alleen huishoudens die specifiek aangeven wel reclame te willen ontvangen -door een ja/ja-sticker op de brievenbus te plakken- nog reclamefolders in de brievenbus krijgen.

In een rechtszaak aangespannen door de folderbranche, heeft de rechter onlangs geoordeeld dat Amsterdam de ja/ja-sticker mag invoeren.

GroenLinks ziet in de ja/ja-sticker een interessante maatregel die kan bijdragen aan het duurzamer maken van onze gemeente en heeft hierover de volgende vragen aan het college:

Lees meer...

Art. 38-vragen m.b.t. Advies RSJ over terugkeer gedetineerden

Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College: inzake Advies RSJ over terugkeer gedetineerden, d.d. 5 oktober 2017

In een advies over de terugkeer van gedetineerden benoemt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een aantal structurele knelpunten. Re-integratie is bedoeld voor alle gedetineerden die de gevangenis verlaten. Maar aan slechts de helft van deze groep wordt daarbij door de penitentiaire inrichtingen en gemeenten daadwerkelijk ondersteuning geboden (1). Re-integratie kan alleen tot stand komen als gemeenten, gevangenissen en hun ketenpartners relevante informatie over gedetineerden kunnen uitwisselen. Die informatie-uitwisseling is vaak onvolledig, niet betrouwbaar, heeft onvoldoende diepgang en is deels niet toegestaan (2). Het blijkt voor betrokken partijen vaak bijzonder lastig om de basisvoorwaarden voor en met ex-gedetineerden te organiseren (3). Bovendien, werken aan de basisvoorwaarden is soms onvoldoende om het gewenste re-integratiedoel te bereiken. Vaak is ook gedragsverandering en/of toezicht nodig (4), aldus de RSJ. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer...

Art. 38-vragen m.b.t. Airforcefestival Vliegveld Twente

Schriftelijke vragen van GroenLinks, PvdA en EnschedeAnders aan het College: inzake Airforcefestival Vliegveld Twente, d.d. 1 mei 2017

Via de stichting Stil zijn wij in het bezit gekomen van een memo (zie bijlage) van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Het Team Advisering Natuurwetgeving (ANW) vermeldt in dit memo dat de RVO in de handhavingsprocedure voorafgaand aan het Airforcefestival 2016, ten aanzien van het vuurwerk dat zou worden gebruikt, verkeerd dan wel onvolledig is geïnformeerd door de gemeente Enschede, ADT en de eigenaar van het terrein (in de memo initiatiefnemers genoemd). Daarnaast verwijst ANW naar diverse informatiebronnen die leiden tot de conclusie dat het bevoegd gezag tijdens het handhavingsverzoek van Stil onvoldoende informatie had om tot handhaving te kunnen besluiten. Dit terwijl deze informatie destijds wel grotendeels bij de gemeente Enschede voorhanden moet zijn geweest. Hierbij gaat het (onder meer) om één of meerdere geluidscontourenkaarten van dBcontrol en een vangstonderzoek in 2015. ANW stelt achteraf dat het evenement een negatieve invloed heeft gehad op de staat van instandhouding van zeer kritische en zeer zeldzame soorten; ‘soorten die beschermd zijn onder bijlage IV van de habitatrichtlijn, maar ook onder bijlage II, waardoor deze soorten zijn aangemerkt als soorten van communautair belang waarvoor lidstaten Natura 2000 gebieden dienen aan te wijzen’. Ook zijn waarschijnlijk meerdere verbodsbepalingen overtreden tijdens het Airforcefestival en zijn hierdoor meerdere beschermde dier- en vogelsoorten verstoord.

Lees meer...

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.