Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 13 september 2013
 
Naar aanleiding van de keuzenota heeft de GroenLinks fractie veel vragen. Op dit moment hebben we nog niet alle vragen op een rijtje, maar we zijn geschrokken van de voorstellen die worden gedaan en stellen daarom alvast een aantal voor ons belangrijke vragen. Maandag zullen we ook aangeven waar we verduidelijking willen. Er rijzen veel vragen waarvan we vinden dat het niet nodig zou moeten zijn om ze te stellen. Op veel onderdelen geeft de keuzenota geen duidelijkheid over de gevolgen van de financiële kaders die worden voorgesteld. Verder worden de bezuinigingsopties niet of heel summier onderbouwd. De informatie die thans wordt geboden is m.i. onvoldoende voor een verantwoord inhoudelijk debat over de voorstellen die worden gedaan.

Hierbij alvast een deel van onze vragen:
 
Zonder de menselijke gevolgen ook maar in een bijzin te noemen, stelt het College in de keuzenota voor de financiële ondersteuning van minima grotendeels (welk deel weten we niet) weg te bezuinigen.
 
1. Bezuiniging kwijtschelding, blijft er nog wat van over?

2. Na beantwoording van onze art. 38 vragen over kwijtschelding hebben we begrepen dat er in een aantal gevallen met terugwerkende kracht geen kwijtschelding is verleend omdat er iets is veranderd aan de hoeveelheid spaargeld die mensen mogen hebben. Was dat bekend en hoeft die vermogensgrens niet door de raad te worden vastgesteld?

3. Bezuiniging inkomensondersteuning. Gesproken wordt over maatwerk en stapelingseffect. Wanneer is er volgens het College sprake van een ongewenst stapelingseffect? Bij welk inkomen ligt de grens volgens het College, voor bijv. alleenstaanden, echtparen etc.? Bij hoeveel huishoudens leidt het stapelingseffect tot een ongewenste situatie volgens het College? Kunt u aantonen dat de voorgestelde bezuiniging overeenkomt met het totale bedrag dat wordt bespaard door een gerichte aanpak van het 'stapelingseffect' bij het genoemde aantal huishoudens?

4. Graag een overzicht van de effecten van de voorgestelde bezuinigingen op kwijtschelding en inkomensondersteuning voor een aantal verschillende typen huishoudens/inkomensgroepen etc.

5. Graag een overzicht van de effecten van de voorgestelde verhogingen van lokale lasten, voor een aantal verschillende typen huishoudens/inkomensgroepen etc.

6. Opvallend is dat het beleid om bedrijvigheid te stimuleren in Enschede, niet expliciet in de keuzenota naar voren komt. Het lijkt buiten schot te blijven, terwijl de effecten van dit beleid niet duidelijk/onbekend zijn. Het blijkt in de praktijk dat de grote inzet van de gemeente weinig invloed heeft op de werkloosheidsontwikkeling. Van de onderstaande posten uit de programmabegroting zouden we daarom graag willen weten wat deze uitgaven over de afgelopen periode concreet hebben opgeleverd voor de stad, in het bijzonder voor het aantal arbeidsplaatsen (en voor de mensen in de kaartenbakken):
- Dienstverlening aan ondernemers (1,7 miljoen structureel)
waaronder verbeteren van het vestigingsklimaat, ondersteunen en adviseren van ondernemers, verminderen regeldruk
- Versterken economische structuur (1,7 miljoen structureel)
waaronder acquisitie van nieuwe bedrijven en stimuleren van startende bedrijven
- Innovatie en ondernemerschap (0,4 miljoen structureel)
waaronder stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid en stimuleren innovaties in zorg, veiligheid en duurzaamheid.

7. In hoeverre maken de genoemde begrotingsposten deel uit van de voorgestelde bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie? Graag exacte bedragen.