Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 17 december 2014
 
De afgelopen  weken kwamen, naar  aanleiding  van  het vaststellen van  het Besluit
Maatschappelijke  Ondersteuning  Enschede 2015, berichten  in het nieuws over  een mogelijke
forse teruggang  in uren  huishoudelijke  hulp voor  pgb-houders.  De reden van  deze forse
teruggang  in uren is het instellen van  een vast tarief voor  de ondersteuning  bij het huishouden
per vier  weken. Dit tarief is in veel  gevallen  ontoereikend  om het huidige aantal uren
huishoudelijke  hulp te behouden.  Zorgbehoevenden  met een pgb hebben  immers veelal
complexe zorg nodig.  GroenLinks heeft  een aantal vragen  hierover.

1. Onderkent  het college dit probleem,  waarmee  pgb-houders  die ondersteuning  bij het
huishouden  inkopen mee te maken krijgen?   
2. Is het college van  mening dat er, met het instellen van  een vast tarief voor  ondersteuning  bij het
huishouden,  voldoende  ruimte blijft voor  maatwerk  voor  pgb-houders?  Zo ja, welke
mogelijkheden  bestaan er voor  maatwerk?   
3. Ja, ook met het instellen van  een vast tarief is er voldoende  ruimte voor  maatwerk voor  PGB-
houders.  De Wmo2015  verplicht  ons ook om maatwerk te leveren.  Onder  het antwoord  op
vraag  1 hebben  wij al aangegeven  welke mogelijkheden  er zoal bestaan.   
4. Is het college bereid  te kijken naar een andere  oplossing wanneer  blijkt dat er geen passende
mogelijkheden  zijn voor  pgb-houders  om voldoende  zorg in te kopen?   

Lees hier de antwoorden van het College