Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 5 maart 2015

Binnen het personeelsbeleid van de gemeente Enschede (de CFO) speelt externe inhuur een belangrijke rol. GroenLinks vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen goed werkgeverschap, de betrokkenheid en expertise van vaste medewerkers en de voordelen (zowel financieel als inhoudelijk) die met externe inhuur behaald kunnen worden. Daarbij moeten de voordelen van externe inhuur niet worden overdreven. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Welk percentage van de totale loonsom wordt momenteel uitgegeven aan externe inhuur? En wat is het streven?
2. Wat is het gemiddelde uurtarief van de externe inhuur en het maximum uurtarief dat kan worden uitbetaald? Hoe zorgt het college dat bij externe inhuur niet te veel (een scherpe concurrerende prijs) wordt betaald?
3. Hoe concurreert externe inhuur met de eigen medewerkers en de inleen vanuit andere gemeenten, en welke rol spelen de overheadkosten van de gemeente(n) hierbij? Zijn deze kosten inzichtelijk en worden deze ook (op eenduidige wijze) opgeslagen over externe uren? Is voor bevoegde managers inzichtelijk hoe de kosten van externe inhuur zich verhouden tot die van eigen medewerkers?
4. Welke argumenten spelen in het beleid een rol om al of niet te kiezen voor externe inhuur (in welke volgorde?) en in de praktijk?
5. Bij het flexibel maken van de organisatie is externe inhuur een optie. Daarnaast is het van belang arbeidskrachten flexibel te maken en te zorgen dat tijdelijk werk (bij andere gemeenten) zoveel mogelijk door eigen medewerkers wordt uitgevoerd. In hoeverre is dit beleidsmatig uitgewerkt en werkt het ook zo in de praktijk? Welke percentages van het tijdelijke werk worden resp. door eigen medewerkers en door inleen bij andere gemeenten verricht? Waar streeft het college naar (eerder genoemde percentages)?
6. Het college moet bezuinigen op de personeelskosten. Dat heeft gevolgen voor de output, maar in hoeverre wordt ook gestuurd op de uurtarieven? Hoe gebeurt dat dan concreet?