Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 6 maart 2015

Recent concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat in Groningen de veiligheid van bewoners ondergeschikt is geweest aan het economisch belang van gaswinning. Ook in Twente zijn er de afgelopen jaren vergunningen verleend voor risicovolle activiteiten in de bodem, namelijk het injecteren van giftig afvalwater in oude gasvelden en het strategisch opslaan van gasolie in zoutcavernes. Bij de vergunningverlening en uitvoering hiervan zijn grotendeels dezelfde partijen betrokken als bij de gaswinning in Groningen. Het onderzoek in Groningen roept daarom de vraag op of de risico's voor volksgezondheid en milieu in Twente wel voldoende in de afweging zijn meegewogen. GroenLinks wil daarom dat de Onderzoeksraad ook de besluitvorming rondom het injecteren van afvalwater en het opslaan van gasolie tegen het licht houdt.

Naast de verleende vergunningen voor injecteren van afvalwater en opslaan van gasolie, lopen erĀ  momenteel voorbereidende onderzoeken om een aantal instabiele zoutcavernes nabij Twekkelo te stabiliseren door ze te vullen met vliegas. Het gaat in eerste instantie om een pilot waarbij gedurende 7 jaar een drietal cavernes worden gevuld. Indien deze pilot succesvol verloopt zullen vele andere instabiele cavernes in aanmerking komen om ook met vliegas te worden gevuld.

Vliegas is een giftige substantie die wordt afgevangen in de rookfilters van verbrandingsinstallaties. Het bevat onder meer zware metalen en kankerverwekkende dioxines. Het is nadat het eenmaal in een zoutcaverne is gedumpt, niet of zeer moeilijk weer naar boven te halen en zal waarschijnlijk dus tot in de eeuwigheid blijven zitten. Op lange termijn zullen de dioxines en zware metalen langzaamaan uitspoelen en uiteindelijk in de ondergrond en het grondwater terechtkomen. Over een periode van 1000 tot 10000 jaar zullen daardoor huidige normen mbt concentraties dioxines en zware metalen in de bodem worden overschreden, wat grote gevolgen kan hebben voor milieu en volksgezondheid in de toekomst.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1 Is het college het met GroenLinks eens dat ook de vergunningverlening van de Twentse bodemactiviteiten (afvalwater, gasolie) door de Onderzoeksraad tegen het licht moeten worden gehouden?
- Zo ja, wil het college een verzoek daartoe aan de Onderzoeksraad doen?
- Zo nee, waarom ziet het college geen meerwaarde in een dergelijk onderzoek?

2 Welke rol heeft het college tot nu toe gehad in de voorbereiding van de pilot om vliegas te gebruiken voor stabilisatie van zoutcavernes?

3 Welke stappen worden er de komende periode door welke partijen genomen om de pilot mogelijk te maken en op welke momenten kan de gemeenteraad daarin aan zet komen?

4 Hoe kijkt het college tegen de lange-termijnrisico's van uitspoeling van dioxines en zware metalen in de ondergrond en het grondwater?

5 Zijn de uitkomsten van het Groningen-onderzoek voor het college reden om anders tegen de plannen voor stabilisatie van zoutcavernes met vliegas aan te kijken?
- Zo ja, welke nieuwe inzichten heeft het college verkregen en hoe handelt het college daarnaar?
- Zo nee, waarom niet?

6 Vindt het college het verantwoord, al dan niet als pilot, zoutcavernes te vullen met vliegas?
- Zo ja, waarop baseert het college dit?
- Zo nee, welke acties heeft het college al genomen en zal het college nog nemen om de pilot tegen te gaan?

Lees hier de antwoorden van het College