Schriftelijke vragen van GroenLinks en SP aan het college, d.d. 30 juni 2015

De tweede periodieke monitor in het kader van de decentralisatie van de jeugdhulp brengt in beeld wat begin juni 2015 de landelijke stand van zaken is bij de toegang tot jeugd-ggz, instroom, administratieve processen, de transformatie en kwaliteitsontwikkelingen.
De uitkomsten zijn voor GroenLinks en de SP aanleiding tot een aantal vragen:

Conclusie monitor:
De verbinding tussen wijkteams en de jeugdggz komt nog amper op gang, het overgrote deel van de verwijzingen loopt nog via de huisartsen.

Vraag 1.
Hoe is de situatie in Enschede wat betreft de verbinding tussen wijkteams en de jeugdgezondheidszorg en hoe lopen de meeste verwijzingen?

Conclusie monitor:
De monitor biedt een divers beeld als het gaat om volume-ontwikkelingen en wachttijden, budgetplafonds, te verwachten overschrijdingen of opnamestops. (…) In veel regio’s voeren aanbieders nu met gemeenten het gesprek over de geëxtrapoleerde realisatiecijfers, de te verwachten wachtlijsten en de oplossingsrichtingen. Tegelijkertijd zijn of worden de gesprekken over de inkoop 2016 nu gestart.

Vraag 2:
Is er in de gemeente Enschede sprake van wachtlijsten en/of worden er wachtlijsten verwacht? Als er nu sprake is van wachtlijsten graag specificatie van aantallen en wachttijd per vorm van jeugdhulp.

Vraag 3:
Heeft de gemeente Enschede inzicht in de kosten van de eerste 5 maanden 2015?

Conclusie monitor:
Zorgelijk is dat de tegelijkertijd de administratieve kant van de transitie vooralsnog niet verbetert. Het is van groot belang dat hier snel ‘meters worden gemaakt’. De kosten zijn inmiddels schrikbarend hoog en frustratie erover neemt steeds verder toe.  Eveneens zorgelijk is dat de ambtelijke uitvoeringscapaciteit uitbreidt, terwijl voor zorgverlening beschikbare capaciteit onder grote druk staat en verder zal krimpen.  

Vraag 4:
Is er in de gemeente Enschede sprake van uitbreiding van de ambtelijke uitvoeringscapaciteit?
 
Van de respondenten geeft bijna 70 procent aan knelpunten te ervaren bij de continuïteit van zorg als de jeugdige 18 wordt. Dat is meer dan bij de eerste monitor.  

Vraag 5:
Ervaart de gemeente Enschede knelpunten bij continuïteit van zorg als jeugdigen 18 jaar zijn geworden? Zo ja, om hoeveel jeugdigen gaat het?

Vraag 6:
Wat is het beleid van de gemeente Enschede om continuïteit van zorg bij jeugdigen die 18 jaar worden zo goed mogelijk te borgen?