1.      Hoe is tot nu toe omgegaan met opties voor de concrete invulling van TBT, die bij top- en kwaliteitsteam bekend zijn? Hoe zijn deze afgewogen?

Er is geen sprake van een lange lijst met gegadigden. Topteam zoekt heel gericht binnen haar netwerk naar een heel specifiek segment van bedrijven/ bedrijfsonderdelen. Daarnaast komen natuurlijk aanvragen binnen via het Ondernemersloket, ADT etc. Deze worden voorgelegd aan het Topteam. De afweging is gebaseerd op het concept TecBt incl. het luchthavengebonden (zoals AXL) deel van TecBT.

2.      Er is een presentatie gegeven aan raads- en statenleden door mw. Blank, komt er nog een meer uitgewerkte visie van top- en kwaliteitsteam en zo ja, wanneer? Is hierop geen voorschot genomen door de toezeggingen aan het recyclingbedrijf?

De teams verwachten medio september een uitgewerkt advies te geven aan hun opdrachtgevers. Dan zullen de teams ook aangeven hoe en wanneer zij hierover willen communiceren. Het Topteam heeft aangegeven het bedrijf te vinden passen in het concept (innovatief etc.) en het kwaliteitsteam adviseert over de bouwplannen etc. van het bedrijf. Het bedrijf heeft een huurcontract voor 8 jaar.

3.      Eerder is door het kwaliteitsteam duidelijk gemaakt dat kwaliteit en diversiteit leidende begrippen zijn. Hoe wordt hieraan de hand gehouden nu de weg van de luchthavengerelateerde bedrijvigheid is ingeslagen? Hoe wordt ervoor gezorgd dat we de meest optimale mix krijgen binnen het concept TBT en dat we hier geen ordinair bedrijventerrein krijgen qua ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit?

De komst van dit bedrijf geeft invulling aan het gebied dat past  in het advies van de commissie van Wijzen, gesteund door het Topteam. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige infrastructuur. Samen met het Top en kwaliteitsteam wordt het concept TBT nader gedefinieerd om te voorkomen dat het een gewoon bedrijventerrein wordt.

4.      Welke belemmeringen werpt de komst van het recyclingbedrijf op voor andere bij top- en kwaliteitsteam bekende opties voor de invulling? In hoeverre is sprake van concurrerende (bedrijfs-) activiteiten die niet gebaat zijn bij de activiteiten van dit bedrijf en evt. vliegbewegingen in de directe nabijheid? Wat kan nu niet meer? Bijvoorbeeld nano?

Het uitgangspunt van de Commissie van Wijzen is altijd geweest dat de start en landingsbaan een asset als  kans om economische ontwikkeling op gang te krijgen.  Het bedrijf past  in de opties zoals genoemd door de Commissie, ondersteund door het topteam:
•  Economische bedrijvigheid in het kader van de ontwikkel-, demonstratie- en productiezone op het gebied van 'advanced materials and manufacturing’, zoals smart factories, T2TP, MKB- bedrijven etc.; •  Ontwikkel- en testactiviteiten aangaande 'safety & security', vooral gerelateerd aan technologische innovaties, zoals TroNed, web-security, drones etc.
•  milieuvriendelijke recreatie, sport, wellness en leisure, zoals fietsen, wandelen, paardensport, etc.; •  Beperkte general & business aviation, zoals zweefvliegen, zakenjets, internationale luchthulpacties, etc.; •  Milieuvriendelijke luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid, zoals vliegtuigrecycling, onderdelenproductie, etc.; •  Eenmalige evenementen, shows en presentaties, zoals concerten, hippische evenementen, etc.

5.      In hoeverre is dit bedrijf afhankelijk van de bestaande landingsbaan en luchthaveninfrastructuur? Kunnen vliegtuigonderdelen evt. ook per trein/vrachtauto worden aangevoerd, wanneer de landingsbaan buiten gebruik zou raken?

AXL is afhankelijk van de landingsbaan en de luchtinfrastructuur. De vliegtuigen die worden ontmanteld moeten worden ingevlogen en dus landen op vliegveld Twente. Ook zal voor het transport van gecertificeerde vliegtuigonderdelen regelmatig gebruik worden gemaakt van transportvliegtuigen. Afhankelijk van de wensen van de klant, de urgentie en omvang, worden de onderdelen eventueel ook via de weg, het spoor of het water vervoerd. Het gebruik van de landingsbaan is dus essentieel en voorwaardelijk voor de vestiging van AXL op Twente.

6.      Betaalt dit bedrijf het onderhoud van en evt. benodigde investeringen in landingsbaan en luchthaveninfrastructuur? Indien er geen andere bedrijven komen die landingsbaan etc. gebruiken, kan dit bedrijf de kosten daarvan dan alleen dragen? Wat is hierover afgesproken?

De exploitant van de luchthaven betaalt de noodzakelijke investeringen en kosten van het onderhoud etc. Deze kosten worden terugverdiend uit alle inkomsten, zoals de   uit de havengelden die voor elk vliegtuig dat landt wordt betaald.

7.      Hoe lang achten top- en kwaliteitsteam het nog te billijken dat er beveiligings-, onderhouds- en beheerkosten (op de GREX) worden gemaakt voor (behoud van) de luchthaveninfrastructuur, zonder dat er een gefundeerd plan is voor de rendabele exploitatie hiervan? Of is daarin voorzien met het nieuws van vandaag? Graag uitleg.

Daar gaan het top en kwaliteitsteam niet over. Er wordt een herziene grondexploitatie voor het noordelijk deelgebied opgesteld zodra de plannen definitief zijn.  Bij de zienswijze op de huidige grex is dat aangekondigd.

8.      Met hoeveel vliegbewegingen moet jaarlijks rekening worden gehouden als dit bedrijf en andere luchthavengerelateerde bedrijven gebruik gaan maken van de landingsbaan?

In de notitie reikwijdte en detailniveau die ten behoeve, van onder andere, het luchthavenbesluit is opgesteld, wordt uitgegaan van een ontwikkeling binnen een aangegeven bandbreedte. Daarvoor worden de volgden aantallen vliegbewegingen gebruikt:
 .  60 starts of landingen voor End-of-Life (EOL), 600 vliegbewegingen van zakenvliegtuigen (BA) en 10.000 vliegbewegingen van General Aviation (GA) per jaar; tot
  . 200 vliegbewegingen voor Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), 240 vliegbewegingen voor EOL, 1.800 voor BA en 18.000 vliegbewegingen voor GA per jaar.


9.      In hoeverre is dit bedrijf bezig met Advanced Materials en de andere sectoren die zijn benoemd door Wientjes?

Zie antwoord vraag 4.

10.     Welk deel van de ca. 70 arbeidsplaatsen kan duurzaam worden ingevuld door mensen uit de gemeentelijke 'kaartenbak'?

Dat is nog niet bekend.