Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 7 december 2015

Momenteel behandelt de gemeenteraad het voorstel over een garantstelling van 32 miljoen Euro voor FC Twente, vanwege de grote financiële problemen bij deze betaald voetbalclub. Het behouden van de licentie voor de club speelt hierbij een cruciale rol, hetgeen het oplossen van de problemen onder grote tijdsdruk zet. Het is vijf voor twaalf en de gemeente Enschede riskeert bij een op dit moment aanstaand faillissement van FC Twente de uitstaande lening van nog zo'n 17 miljoen Euro te moeten afboeken. Het financiële beleid van FC Twente blijkt in de afgelopen jaren een janboel te zijn geweest. Opmerkelijk is dat al sinds 2003 sprake is van het uitlenen van zeer grote bedragen aan FC Twente door de gemeente Enschede. In 2010-2011 is voor het laatst besloten de lening aan de club te verhogen, ditmaal met ruim 4 miljoen Euro.

GroenLinks heeft naar aanleiding van de ontstane situatie de volgende vragen aan het College:

 1.  Wat waren volgens aangenomen raadsvoorstellen m.b.t. FC Twente, relevante beleidskaders en wetgeving de toezichts- en controletaken die de gemeente moest (laten) vervullen bij de club en op welke wijze is hieraan concreet invulling gegeven?
 2.  Zijn de hiervoor genoemde kaders volgens het college adequaat en zijn de aan de orde zijnde taken volgens het college adequaat uitgevoerd? Graag een gemotiveerd antwoord.
 3.  Hoe verklaart het college dat inspanningen van de kant van de gemeente de huidige situatie bij FC Twente niet hebben kunnen voorkomen?
 4.  Wanneer is de gemeente Enschede voor het eerst gebleken dat een verhoogd risico werd gelopen met de uitstaande leningen aan FC Twente?
 5.  Wanneer is door de gemeente geconcludeerd dat het financieel beleid van FC Twente bijsturing nodig had? Wanneer is dat dan aan FC Twente kenbaar gemaakt, hoe is daarbij geprobeerd invloed uit te oefenen en hoe is daar vervolgens door FC Twente op gereageerd?
 6.  In hoeverre was de gemeente in de gedane constateringen FC Twente voor, of was de gemeente volgend?
 7.  Is het juist dat bij een verhoogd risico het weerstandsvermogen van de gemeente Enschede daar op moet worden aangepast? Is dat gebeurd en zo nee, waarom niet?
 8.  In hoeverre kreeg de gemeenteraad volgens het college in 2010 en 2011 een goed beeld van het financiële toekomstperspectief van FC Twente?
 9.  Welke conclusies trekt het college uit het feit dat de gemeente Enschede de huidige voor de gemeente financieel risicovolle situatie niet heeft kunnen (helpen) voorkomen en welke conclusies trekt het college uit de wijze waarop door de gemeente is gereageerd op het verhoogde risico?