Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College, d.d. 22 maart 2016

Al enige tijd wordt onder meer in de 'werkgroep Werk' van de gemeenteraad gesproken over evaluatie en aanscherping van de instrumenten die het Werkplein hanteert ter bevordering van de uitstroom van cliënten uit de bijstand. Intussen is duidelijk geworden dat de gemeente in dit geval niet in staat is zelf een systematische beleidsevaluatie op te zetten en uit te voeren, en de raad zicht te geven op de effectiviteit van genoemde instrumenten. Gesuggereerd werd dat externe onderzoekers (onder meer van Universiteit Twente) ingeschakeld zullen worden om een evaluatie uit te voeren. Daarnaast wordt gewerkt aan een speciaal ingerichte kamer waarin cijfers geraadpleegd kunnen gaan worden. Bijvoorbeeld betrouwbare klanttevredenheidscijfers kunnen informatief zijn, maar vaak is de vraag wat de toegevoegde waarde is van het presenteren van cijfers, als niet duidelijk is wat de relatie is met beleid en uitvoering (dit geldt bijvoorbeeld vaak voor de Twente Index). 

In het algemeen heeft de gemeenteraad weinig zicht op beleidsevaluaties die binnen de gemeentelijke organisatie plaatsvinden. De rekenkamer heeft in diverse rapporten geconcludeerd dat te weinig aandacht bestaat voor de beleidscyclus (bv. 'plan-do-check-act') en met name voor het onderdeel beleidsevaluatie. GroenLinks vindt beleidsevaluatie een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur en dat duidelijk moet zijn wat in dit kader van beleidsambtenaren wordt verwacht. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Gaat het in genoemd voorbeeld (instrumenten Werkplein) om een uitzondering en kan het college dit toelichten?
2. Is het college met GroenLinks eens dat beleidsevaluatie cruciaal is om goed te kunnen besturen? In hoeverre maken de beleidscyclus en beleidsevaluatie volgens het college, formeel en in de praktijk, onderdeel uit van de werkprocessen van de gemeente?
3. Behoort beleidsevaluatie in beginsel tot het takenpakket van beleidsprogramma's van de gemeente Enschede? In hoeverre is hier formatie voor ingeruimd en onder welke omstandigheden is het de bedoeling dat beleidsevaluatie wordt overgelaten aan externe onderzoekers?
4. Welke eisen zijn gesteld aan het uitvoeren van beleidsevaluatie door beleidsprogramma's en hoe weet het college dat er voldoende en kwalitatief goede beleidsevaluaties plaatsvinden?

Lees hier de antwoorden van het College