Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College, d.d. 22 maart 2016

Op 9 november jl. heeft de gemeenteraad de motie 'Nieuw perspectief voor de bijstand' aangenomen. Hiermee werd het college opgedragen 'een groot experiment op te zetten binnen de Participatiewet waarin op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden verplichtingen te verminderen voor bijstandsgerechtigden die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, alsmede voor het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting door middel van bijverdienen in de bijstand'. Een belangrijke politieke opdracht die snelle en serieuze aandacht verdient. Navraag leert dat het college nog geen uitvoering geeft aan genoemde motie en pas in de zomernota (juni/juli) zal aangeven hoe hiermee wordt omgegaan.


GroenLinks vermoedt dat er opzettelijk wordt vertraagd en heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Is het college met GroenLinks eens dat de reactie op deze motie te lang op zich zou laten wachten? Zo nee, waarom niet?
2. Waarom was het college voornemens pas zo lang nadat deze motie is aangenomen te reageren in de richting van de raad?
3. Legt het college de motie naast zich neer en zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze en wanneer gaat het college hier dan uitvoering aan geven?
4. Hoe is het college van plan in het vervolg met het bestuderen van, reageren op en uitvoeren van aangenomen moties om te gaan?

Lees hier de antwoorden van het College