Schriftelijke vragen van EnschedeAnders en GroenLinks aan het College: inzake de spectaculaire daling van uitgekeerde inkomenstoeslagen, d.d. 25 april 2017

Uit cijfers die Sociaal Hart Enschede bij de gemeente Enschede heeft opgevraagd, blijkt sinds 2010 een spectaculaire daling van het totale bedrag dat wordt uitgekeerd aan huishoudens met een zeer laag inkomen d.m.v. de langdurigheidstoeslag en de huidige individuele inkomenstoeslag: de daling bedraagt zo'n 80%. Deze daling lijkt te wijten aan een forse korting op de hoogte van de toeslag vanaf 2012 - waarbij de bedoeling was de bijzondere bijstand te verruimen - en aan het feit dat deze sinds 2015 moet worden aangevraagd. Onder meer het Rekenkamerrapport over armoede wijst op de grote behoefte aan effectief gemeentelijk armoedebeleid. GroenLinks en EnschedeAnders vinden het dan ook onbegrijpelijk dat het college tot op heden geen punt heeft gemaakt van deze alarmerende cijfers. Het armoedebeleid van Enschede blijkt voor een groot deel te bestaan uit "lenen, lenen, betalen, betalen". Zo wordt inwoners die een beroep doen op bijzondere bijstand een dure sociale lening van de stadsbank aangeboden en vormt leenbijstand een belangrijk onderdeel van de bijzondere bijstand. De individuele inkomenstoeslag levert nog slechts een zeer beperkte bijdrage.

GroenLinks en EnschedeAnders hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre is de bijzondere bijstand sinds 2012 verruimd en vormt dat een compensatie voor de enorme daling van het bedrag dat wordt uitgekeerd via langdurigheidtoeslag/individuele inkomenstoeslag?
2. Welke voorzieningen in de bijzondere bijstand werden aanvankelijk als om niet verstrekt en later als leenbijstand aangeboden? Werd de raad hierover geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
3. Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor o.a. witgoed, huisvesting, inrichting, levensonderhoud, legitimatie enz. We zien in het jaarverslag 2015 van Fonds Bijzondere Noden ook verstrekkingen op deze onderdelen. Waarom moeten organisaties hiervoor namens cliënten aankloppen bij Fonds Bijzondere Noden?
4. Onder het kopje Directe Levensbehoeften staan kleding / schoeisel, maaltijdvoorziening, eenmalig levensonderhoud, overige algemene levensbehoeften. Hoeveel mensen hebben hiervoor bij de gemeente aangeklopt in 2016?
5.Graag nadere toelichting over eenmalig levensonderhoud en overige algemene levensbehoeften? Wat wordt hieronder verstaan?
6. Wat is de reactie van het college op genoemde daling tegen de achtergrond van de ernstige armoedeproblematiek in Enschede?
7.Sinds de individuele inkomenstoeslag uitsluitend op aanvraag wordt verstrekt, zijn de aanvragen drastisch afgenomen. Waarom heeft het college niet actief de doelgroep geprobeerd aan te zetten om individuele inkomenstoeslag aan te vragen om zo de armoedeproblematiek te verminderen? Waarom heeft het college nooit een verhoging van de individuele inkomenstoeslag voorgesteld?
8. Is het college met ons eens dat de individuele inkomenstoeslag een effectieve bijdrage levert aan het tegengaan van armoede onder huishoudens met een zeer laag inkomen?
9. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat het totale bedrag dat via de individuele inkomenstoeslag bij huishoudens met een zeer laag inkomen terechtkomt, snel gaat toenemen?
10. Welke mogelijkheden zijn er om de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag te verruimen? In hoeverre kan leenbijstand worden vervangen door om niet voorzieningen vanuit de bijzondere bijstand? Kan de (sociale) lening als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand verdwijnen? Welke kaders moeten hiervoor worden aangepast?

M. Visser-Voorn
Gemeenteraadslid EnschedeAnders

J. Kort
Fractievoorzitter GroenLinks Enschede

Lees hier de antwoorden van het College