Schriftelijke vragen van GroenLinks, PvdA en EnschedeAnders aan het College: inzake Airforcefestival Vliegveld Twente, d.d. 1 mei 2017

Via de stichting Stil zijn wij in het bezit gekomen van een memo (zie bijlage) van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Het Team Advisering Natuurwetgeving (ANW) vermeldt in dit memo dat de RVO in de handhavingsprocedure voorafgaand aan het Airforcefestival 2016, ten aanzien van het vuurwerk dat zou worden gebruikt, verkeerd dan wel onvolledig is geïnformeerd door de gemeente Enschede, ADT en de eigenaar van het terrein (in de memo initiatiefnemers genoemd). Daarnaast verwijst ANW naar diverse informatiebronnen die leiden tot de conclusie dat het bevoegd gezag tijdens het handhavingsverzoek van Stil onvoldoende informatie had om tot handhaving te kunnen besluiten. Dit terwijl deze informatie destijds wel grotendeels bij de gemeente Enschede voorhanden moet zijn geweest. Hierbij gaat het (onder meer) om één of meerdere geluidscontourenkaarten van dBcontrol en een vangstonderzoek in 2015. ANW stelt achteraf dat het evenement een negatieve invloed heeft gehad op de staat van instandhouding van zeer kritische en zeer zeldzame soorten; ‘soorten die beschermd zijn onder bijlage IV van de habitatrichtlijn, maar ook onder bijlage II, waardoor deze soorten zijn aangemerkt als soorten van communautair belang waarvoor lidstaten Natura 2000 gebieden dienen aan te wijzen’. Ook zijn waarschijnlijk meerdere verbodsbepalingen overtreden tijdens het Airforcefestival en zijn hierdoor meerdere beschermde dier- en vogelsoorten verstoord.

Indieners (GroenLinks, PvdA en EA.nl) hebben hierover de volgende vragen aan het college van B&W:
1. Wat is de reactie van het college op bijgevoegde memo van de RVO?
2. Het beeld ontstaat dat de gemeente gunstige informatie selecteerde voor de RVO om gewenste ontwikkelingen door te drukken. Er was een voor het Airforcefestival gunstig rapport van Tauw, maar er waren ook andere ‘ongunstige’ rapporten aanwezig (de geluidscontourenkaart(en) van dBcontrol en het vangstonderzoek 2015). Wat is hierop de reactie van het college?
3. Beschikte Tauw bij het maken van het rapport ‘Airforcefestival: geluid en vleermuizen’ over de juiste informatie m.b.t. het type vuurwerk dat gebruikt zou worden en over de locatie(s) waar dit zou gebeuren? Zo nee, waarom niet? Beschikte de gemeente over deze informatie over het vuurwerk, en zo nee, waarom niet?
4. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de RVO tijdens de handhavingsprocedure door de gemeente onvoldoende over het vuurwerk bij het Airforcefestival is geïnformeerd?
5. Beschikte Tauw bij het maken van genoemd rapport over de geluidscontourenkaart(en) van dBcontrol en over het vangstonderzoek uit 2015? Zo nee, waarom niet?
6. Hoe kan het dat de gemeente de RVO onvoldoende heeft geïnformeerd over de invloedssfeer van het geplande Airforcefestival, zoals die naar voren komt uit de geluidscontourenkaart(en) van dBcontrol en het vangstonderzoek in 2015?
7. Hoe kan het dat de gemeente niet zelf heeft voorzien dat het Airforcefestival verstorende effecten zou hebben op beschermde dier- en vogelsoorten en dat hiermee mogelijk meerdere verbodsbepalingen overtreden zouden worden? In hoeverre is het aan de gemeente om te toetsen of een evenement ontoelaatbare gevolgen heeft voor de omgeving? Is dit hier naar behoren gebeurd?
8. Welke lessen trekt het college uit het oordeel van ANW? Wat gaat u doen om te zorgen dat het niet nog een keer zo kan misgaan?
9. De RVO wijst erop dat er in het betreffende gebied soorten aanwezig zijn die maken dat het Rijk dit als Natura2000-gebied dient aan te wijzen. Wat betekent dit volgens het college voor de toekomst, zoals onder meer voor de ontwikkeling van Technology Base Twente, het overleg met de eigenaar van het evenemententerrein, te verlenen vergunningen en het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied?
10.Gaat het college nu stoppen met het ontwikkelen van het gebied dat tegenwoordig Technology Base Twente wordt genoemd, tot een lelijke, regelarme lawaaizone?

 

J. Kort
Fractievoorzitter GroenLinks Enschede

A. Kampman
Raadslid PvdA

M. Visser - Voorn
Raadslid EnschedeAnders

 

Lees hier de antwoorden van het College